ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 

  1. Информацията за конференцията е на сайтa на Военна академия „Г. С. Раковски” (http://rnda.armf.bg/conf)
  2. Максималният брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два
  3. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им
  4. Крайния срок за изпращане на докладите за участие в международната конференция е 10 октомври 2019 г.
  5. Таксата за участие в международната научна конференция за външни участници е 40 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, участието в международната конференция е безплатно.
  6. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 10 октомври 2019 г.:
  7. Докладите се изпращат на имейл conf@rndc.bg
  8. С изпращането на доклада декларирам спазването на етичния кодекс за публикуване

 

IBAN: BG40BNBG96613100152401

BIC: BNBGBGSD

БНБ – ЦУ

Военна академия „Г. С. Раковски”