ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Обемът на всеки доклад да не е повече от 12 страници. Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.

На български и английски език се изписват:

Заглавие ( с големи букви) на доклада, академична длъжност, научна степен и имена на авторите (Center, Bold, Font Size 11 pt), празен ред, кратко резюме до 5 реда и ключови думи (Italic, Font Size 10 pt), празен ред.

Основен текст на доклада (11 pt). Оформлението на страниците да бъде: ляво и дясно по 2 см., горе и долу по 2,5 см.

В края на доклада да има информация за контакти с автора (организация, телефон, електронна поща), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Фигурите и таблиците да са разположени централно близо до първото им споменаване. Математическите формули да са номерирани в десния край на печатното поле с арабски цифри в кръгли скоби.

Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).

Образец на оформен шаблон на доклад може да изтеглите от тук.

 

ДОКЛАДИТЕ В СБОРНИКА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ.