Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ КУРС – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 2. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

 4. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

 5. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 6. ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ

 7. ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 8. ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ И СЛУЖИТЕЛИ В РЕГИСТРАТУРИТЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ

 9. ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СИГУРНОСТ И ОХРАНА" ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 10. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ С ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 11. ЗАЩИТА НА АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ, ОБРАБОТВАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 12. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИ НА КУРИЕРИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ДО НИВО „СЕКРЕТНО” ВКЛЮЧИТЕЛНО

 13. АНТИКОРУПЦИЯ

 14. СЪВМЕСТНИ АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ

 15. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 16. ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕДСТВИЯ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 17. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 18. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЮЗНА СИСТЕМА „ADAMS” ЗА ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРИДВИЖВАНЕТО ПРИ КРИЗИ

 19. CISCO МРЕЖИ 1 – 2 СЕМЕСТЪР

 20. НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ЧРЕЗ OPEN VIEW – NNM

 21. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КИС

 22. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В ОРГАНИЗА-ЦИЯТА