Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности

 1. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС”, „Използване на формированията от ВМС в операциите” и „Бойна поддръжка и осигуряване на формированията от ВМС в операциите” – един.
  (Срок: 28.02.2018г.)
 2. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на многонационалната логистика в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от БА” и „Снабдяване на войските с въоръжение и бойни припаси в операциите” – един.
  (Срок: 28.02.2018 г.)
 3. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ – един.
  (Срок: 01.02.2018 г.)
 4. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”, за преподаване на учебните дисциплини: „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи”, „Надеждност и оптимизация на комуникационните мрежи и информационните системи”, „Симулационно моделиране на комуникационни и информационни системи” и „Съвременни комуникационни технологии – еволюционно развитие към по-висока ефективност” – 1 (едно) място
  (Срок: 02.01.2018 г.)
 5. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, за преподаване на учебните дисциплини: „Право на международната сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика (Приватизиране на сигурността)“ и „Военна дипломация (международно-правна уредба)” – 1 (едно) място
  (Срок: 02.01.2018 г.)
 6. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява вакантни академични длъжности „асистент” за военнослужещи в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”: професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” – (5) пет места. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1195/21.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
  (Срок: 21.12.2017 г.)

Архив