1. „Военна и военнополитическа история“

област на висшето образование: 2. „Хуманитарни науки”
професионално направление: 2.2. „История и археология“

2. „Военна психология”

област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“
професионално направление: 3.2. „Психология“

3. „Информатика”

област на висшето образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“
професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“

4. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)”

област на висшето образование: 5. „Технически науки“
професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“

5. „Комуникационни мрежи и системи“

област на висшето образование: 5. „Технически науки“
професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“

6. „Киберсигурност”

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

7. „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

8. „Военнополитически проблеми на сигурността”

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

9. „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасли)

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“

10. „Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата”

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.2. „Военно дело“

11. „Организация и управление на въоръжените сили”

област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“
професионално направление: 9.2. „Военно дело“