15 Jan

• 10 години България в НАТО. Международна научна конференция “Бъдещето
на НАТО” под патронажа на президента на Република България
• Международна научна конференция на Военна академия “Г. С. Раковски”
съвместно с международен семинар на Организацията за наука и технология
на НАТО на тема: „Подобряване ефективността на коалиционните операции”,
23– 25.09.2013 г.;
• XXXVIII международен конгрес по военна история „Технологии и военно
дело”, 25.08–01.09.2012 г.;
• XIII Конференция на Групата за изследване на конфликтите към
Консорциума на военните академии и институтите за изследване на
сигурността по програмата “Партньорство за мир” на тема “Nations in War:
Why do Nations Participate in Wars, and Why Not?”, 27–31.05.2013 г.;
• Международна научна конференция „Военното образование и научните
изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и
бъдеще”, 25–27.06.2012 г.;
• Международна научна конференция “Smart Defense Pooling and Sharing:
Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for
Capabilities Development”; 02–03.04.2012 г.;
• Международна научна конференция “Interagency Cooperation in Multinational
Environment”, 22–23.11.2011 г.;
• Международна научна конференция „100 години от Балканските войни –
ретроспекции и проекции“, октомври 2012 г.;
• Международни научни конференции „Хемус” 2006, 2008, 2010, 2012 г.;
• Директорът на ИПИО е национален представител в панел „Човешки фактори
и медицина” (HFM) на организацията за наука и технологии на НАТО (STO);