Polkovnik_Tashkov

Полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков

Роден на 15.07.1965 год. в с. Широка лъка, Смолянска област

 Образование:

1980 – 1984   Строителен техникум „Н. Й. Вапцаров” – гр. Смолян

1984 – 1988    ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

1995 – 1997    ВА „Г. С. Раковски” –  гр. София (командно-щабна, оперативно тактическа, общовойскова)

2011 – 2012    ВА „Г. С. Раковски” –  гр. София (Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили)

Военна кариера:

1988 – 1989   Командир на мотострелкови взвод – гр.Ивайловград;

1989 – 1991   Командир на работно – охранителен взвод – гр.Девин;

1991 – 1992   Началник на отделение за подготовка на мотострелкови специалисти – гр. Девин;

1992 – 1995   Помощник на НЩ по разузнаването – гр. Девин;

1997 – 1998   Командир на самостоятелен мотострелкови батальон – гр. Ивайловград

1998 – 2002   Редовен докторант във ВА „Г. С. Раковски“

2002 – 2002   Референт за Дания, Норвегия и Италия, Дирекция „Международно сътрудничество”

2002 – 2004   Старши асистент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“

2004 – 2006   Главен асистент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“

2006 – 2009   Доцент в катедра „Сухопътни войски“ на ВА „Г. С. Раковски“

2009 – 2011   Началник на катедра „Сухопътни войски“ във ВА „Г. С. Раковски“

2011 – 2013   Заместник – декан на факултет „Командно – щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“

2013 – 2017   Декан на факултет „Командно – щабен“ във ВА „Г. С. Раковски“

2017   Заместник началник на ВА „Г. С. Раковски” по учебната и научна част..

Полковник доцент Ташков е член на Постоянната работна група по концепциите и доктрините от 2013 г.

От месец септември 2017 г. е постоянен член на Съвета по отбранителни способности.

Научна кариера:

2002   Доктор по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”

2005   Доцент в област за висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по Научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”

2005 – 2008   научен секретар на катедра „Сухопътни войски“ във ВА „Г. С. Раковски“

Член на секция „Сигурност и отбрана” към Съюза на учените в България (СУБ) от 2009 г. от момента на нейното възстановяване, след прекъсване на дейността й за повече от 10 години. След конструирането на секцията е избран за председател за времето от 2009 г. до 2013 г. От 2013 г. е пълномощен представител на секцията в Общото събрание на пълномощниците в Съюза на учените в България.

Ръководил е и продължава да ръководи докторанти, от които 9 успешно са защитили дисертационни трудове и са придобили образователна и научна степен „Доктор”. Към момента ръководи двама докторанти.

Има повече от 60 публикации, в това число учебници и учебни пособия в национални и международни издания в областта на военното изкуство, командването и управлението на въоръжените сили, службата на щабовете, обучението и квалификацията в системата на висшето образование в Република България;

Изготвил е повече от 68 рецензии, становища и отзиви по процедури за образователна и научна степен „Доктор” и за „Доцент” в Академията, Националния военен университет „В. Левски” и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”.

Допълнителна квалификация:

1999   Щабен курс за офицери за всички родове войски – София

2004   Курс „Английски език“ – Херцогство Люксембург

2005   Курс по военна стандартизация – София

2006   Курс NATO CIMIC – София;

2008   Дългосрочен курс по английски език в база Бордън, Торонто, Канада

2016   Курс по „Английски език за поддържане и развитие на 3 ниво“ – София

Награди:

Медал на Военна академия, Нагръден знак „За отлична служба“ – I и II ст., Нагръден знак „За особени заслуги към Военна академия“ – I ст., предметни награди, грамоти, служебна благодарност.

Произвеждане в звания:

2007полковник

2004подполковник

1998майор

1995капитан

1991старши лейтенант

1988лейтенант

Владеене на чужди езици: Английски (2-2-2-2)

Семейно положение: женен с двама сина.