znakFNSO

Визия на факултет „Национална сигурност и отбрана“

  • Факултет „Национална сигурност и отбрана“ ще се развива като водеща институция за подготовка на военни и цивилни лидери по въпроси на сигурността и отбраната, по планиране и водене на съвместни и многонационални операции и по мениджмънт на въоръжените сили и ресурсите за отбрана.
  • Факултетът ще се развива като център на високо качество (Centre of excellence) в научните, приложните и експертните изследвания в областта на сигурността, отбраната, военното изкуство на стратегическо и оперативно равнище, стратегическото лидерство и военната история.

Мисия на Факултет „Национална сигурност и отбрана“

Мисията на факултет “Национална сигурност и отбрана” е да подготвя бъдещите военни и цивилни лидери на Република България, способни да командват и управляват оперативните и стратегическите звена на Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана, да побеждават във военни операции и да ръководят ефективно миротворчески, хуманитарни и други невоенни операции, като по този начин осъществява третото равнище на висшето военно образование.

Ръководни принципи

Гарантиране на високо качество и актуалност на обучението. За постигането му Факултетът:

– поддържа необходимия академичен състав на постоянен трудов договор, на който се гарантират възможности за усъвършенстване и се предоставя необходимата специализирана информация;

– осигурява компетентни лектори, като за целта взаимодейства с други основни звена на Военната академия, със съответните органи от въоръжените сили, министерствата и ведомствата, имащи отношение към проблемите на сигурността и отбраната, както и с изследователските центрове и изявените специалисти от академичната общност и неправителствения сектор, партниращите институти и учебните заведения от страната и чужбина;

– извършва информационно осигуряване на учебния процес, включително свободен достъп до специализирани страници в Интернет;

– провежда специална програма за срещи и консултации с експерти, изследователи и ръководители на ведомства от системата за сигурност и изследователи, командири и политически лица от страната и чужбина;

– създава условия за активно обучение, като предоставя възможности за участие в конференции, симпозиуми и специални семинари, както и в езикови курсове;

– поддържа отношения с випускниците след дипломирането им, като им предоставя електронна и печатна информация по въпроси на сигурността и отбраната и ги включва в конферентни и семинарни форми за продължаващо образование.

За целите на обучението се установяват партньорски отношения с водещи университети и институти, с които се обменят учебни програми и лектори и широко се използват възможностите на двустранното военно сътрудничество, Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“, политиката на НАТО по образованието и подготовката на въоръжените сили във формата на ЕАСП и други.

Възпитаване на перспективни стратегически лидери. Наше задължение е да обучаваме и възпитаваме за високи способности за критическо и креативно мислене, модерни отношения, съвременни похвати за управление, адекватни комуникативни способности и умения за работа със средствата за масово осведомяване.

Приоритет на учебния процес. Поставяме учебния процес над всичко и се задължаваме той да протича на заявеното високо равнище независимо от евентуални проблеми с ресурсите или информационното осигуряване.

Сътрудничество, а не съревнование. Работата със студентите и слушателите е подчинена на принципите на толерантността на мненията, взаимното уважение, спазването на правилата и обучението чрез контакти и взаимно обогатяване. Отдаваме приоритет на съвместността при обучението на офицерите от различните видове и родове войски и сили и при гражданско-цивилното обучение.

Академична свобода. По време на обучението във Факултета се гарантира академичната свобода на мнения, оценки и идеи. В рамките на учебния процес участниците не представляват институции или ведомства. За стимулиране на дискусиите стриктно се прилагат Правилата на Чатъм хауз.

Високи професионални стандарти. Създаваме стандартите в сферата на нашата мисия. Задължаваме се да градим и поддържаме високи професионални стандарти за академичния и административния състав като неизменна съставна част от системата за поддържане качеството на обучение. За целта поощряваме усъвършенстването, мобилността и перфекционизма на преподавателите и изследователите и повишаваме изискванията към методическите умения и научната им продукция.

Единство на академичната общност. Ние сме част от академичната общност на Военна академия и допринасяме за нейния престиж на висше училище и ковачница на офицери с исторически доказани и международно признати качества.

Декан

Полковник доцент доктор

Стоян Георгиев Стойчев

телефон (02) 92 26 505

Fax: (+03592) 92 26 544

polkovnik_Ivan_Valkov

Заместник-декан

 Полковник доцент доктор

 Иван Костадинов Вълков

 телефон (02) 92 26 533

 

Катедри: