znakFNSO

Vision of the National Security and Defense Faculty

  • The National Security and Defense Faculty will continue developing as a leading institution for the training of military and civilian leaders on issues related to security and defense, on the planning and conducting of joint multinational operations, and on management of the armed forces and defense resources.
  • The faculty will be developing as a Centre of Excellence in scientific, applied and expert research in the field of national security, defense, military art at strategic and operational levels, strategic leadership and military history.

Mission of the National Security and Defense Faculty

The mission of the National Security and Defense Faculty is to train the future military and civilian leaders of the Republic of Bulgaria, capable of commanding and managing the operative and strategic units of the Armed Forces and the other elements of the national security and defense system, ready to gain victory in military operations and to effectively conduct peacekeeping, humanitarian and other non-military operations. On these lines, the faculty realizes the third level of higher military education.

Ръководни принципи

Гарантиране на високо качество и актуалност на обучението. За постигането му Факултетът:

– поддържа необходимия академичен състав на постоянен трудов договор, на който се гарантират възможности за усъвършенстване и се предоставя необходимата специализирана информация;

– осигурява компетентни лектори, като за целта взаимодейства с други основни звена на Военната академия, със съответните органи от въоръжените сили, министерствата и ведомствата, имащи отношение към проблемите на сигурността и отбраната, както и с изследователските центрове и изявените специалисти от академичната общност и неправителствения сектор, партниращите институти и учебните заведения от страната и чужбина;

– извършва информационно осигуряване на учебния процес, включително свободен достъп до специализирани страници в Интернет;

– провежда специална програма за срещи и консултации с експерти, изследователи и ръководители на ведомства от системата за сигурност и изследователи, командири и политически лица от страната и чужбина;

– създава условия за активно обучение, като предоставя възможности за участие в конференции, симпозиуми и специални семинари, както и в езикови курсове;

– поддържа отношения с випускниците след дипломирането им, като им предоставя електронна и печатна информация по въпроси на сигурността и отбраната и ги включва в конферентни и семинарни форми за продължаващо образование.

За целите на обучението се установяват партньорски отношения с водещи университети и институти, с които се обменят учебни програми и лектори и широко се използват възможностите на двустранното военно сътрудничество, Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“, политиката на НАТО по образованието и подготовката на въоръжените сили във формата на ЕАСП и други.

Възпитаване на перспективни стратегически лидери. Наше задължение е да обучаваме и възпитаваме за високи способности за критическо и креативно мислене, модерни отношения, съвременни похвати за управление, адекватни комуникативни способности и умения за работа със средствата за масово осведомяване.

Приоритет на учебния процес. Поставяме учебния процес над всичко и се задължаваме той да протича на заявеното високо равнище независимо от евентуални проблеми с ресурсите или информационното осигуряване.

Сътрудничество, а не съревнование. Работата със студентите и слушателите е подчинена на принципите на толерантността на мненията, взаимното уважение, спазването на правилата и обучението чрез контакти и взаимно обогатяване. Отдаваме приоритет на съвместността при обучението на офицерите от различните видове и родове войски и сили и при гражданско-цивилното обучение.

Академична свобода. По време на обучението във Факултета се гарантира академичната свобода на мнения, оценки и идеи. В рамките на учебния процес участниците не представляват институции или ведомства. За стимулиране на дискусиите стриктно се прилагат Правилата на Чатъм хауз.

Високи професионални стандарти. Създаваме стандартите в сферата на нашата мисия. Задължаваме се да градим и поддържаме високи професионални стандарти за академичния и административния състав като неизменна съставна част от системата за поддържане качеството на обучение. За целта поощряваме усъвършенстването, мобилността и перфекционизма на преподавателите и изследователите и повишаваме изискванията към методическите умения и научната им продукция.

Единство на академичната общност. Ние сме част от академичната общност на Военна академия и допринасяме за нейния престиж на висше училище и ковачница на офицери с исторически доказани и международно признати качества.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dean

Colonel, Associate Professor, D.Sc.

Neno Hristov Hristov

Telephone (02) 92 26 505

Fax: (+03592) 92 26 544

polkovnik_Ivan_Valkov

Vice Dean

Colonel, Associate Professor, PhD

Ivan Kostadinov Valkov

 Telephone (02) 92 26 533

 

Departments: