Началник на отдел
Полковник Максим Боримечков
тел. +359 2 92 26 511

I. Предназначение

Отдел „Учебна дейност“ е административно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“. Той е орган на академичното ръководство за организация и управление на качеството на учебната дейност и за осъществяване на образователната политика на Академията.

II. Структура

Сектор „Образование и квалификация”

началник на сектор – Борислав Тодоров Калчовски, тел. 02 92 26 586.

Сектор „Планиране на учебния процес”

началник на сектора – Велизара Асенова Попова, тел. 02 92 26 575.

Сектор „Качество на образованието и акредитация“

началник на сектора – Росен Петров Петров, тел. 02 92 26 684.

III. Области на дейност

1. Осигуряване качеството на обучението и на академичния състав, съгласно Закона за висшето образование. Контрол за качественото провеждане на учебния процес и анализ на методическата дейност на основните звена и катедрите в съответствие с Правилника за Правилника за учебната дейност на Военната академия „Г. С. Раковски”.

2. Организиране на конкурсните процедури с кандидатите за обучение в Академията и в чуждестранни военни академии и колежи и на работата с базите данни за провеждане на конкурсните изпити за приемане на слушатели и студенти в Академията. Записване на слушателите (студентите) и регистриране на техния успех през курса на обучението, съобразно Правилника за учебната дейност на Военна академия “Г. С. Раковски”.

3. Планиране на учебния процес в академията и своевременно разработване и предоставяне на учебно-плановата и справочна документация в основните звена за провеждане на обучението.

4. Осигуряване на академичната отчетност за изпълнение на задълженията съгласно учебните планове. Регистриране и издаване на дипломите за завършена степен на висше образование и на свидетелствата и удостоверенията за професионална квалификация, съобразно Закона за висшето образование и Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

5. Признаване на висше образование или периоди от висше образование придобито в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението в Академията.