Началник на сектора

ц.сл. Давид Василев

тел. +359 02 92 26 682

Функции и задачи:

Осигурява началника на Военна академия „Г.С.Раковски” като второстепенен разпоредител с бюджет по организиране процесите на планиране и програмиране;
Организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана във Военна академия „Г.С.Раковски”, като структура на пряко подчинение на министъра на отбраната;
Осигурява функциите на Военна академия „Г.С.Раковски” като самостоятелно юридическо лице при откриване, провеждане на възлагането на обществени поръчки и контрол върху сключените договори в изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му;
Участва при изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на министерството на отбраната, в частта за Военна академия и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта за Военна академия;
Планира и отчита финансовото осигуряване на курсовете, които се провеждат по наредба Н-19, издадена и обявена със заповед на министъра на отбраната;
Води регистъра на проведените процедури, регистъра на договорите и досиетата на обществените поръчки