НАЦИОНАЛНИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

 

Договори и споразумения с български висши училища и научни организации

 

Организация Предмет на договора Интернет адрес на организацията
1 Академия на МВР Сътрудничество в областта на образованието, развитие на научноизследователска,спортна и други дейности http://www.academy.mvr.bg
2 Бургаски свободен университет Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.bfu.bg/bg
3 Българска академия на науките и научноизследователски институти към БАН Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност, обмен на специалисти http://www.bas.bg
4 Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.vfu.bg
5 Висше военноморско училище “Н.Й.Вапцаров” Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.naval-acad.bg
6 Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.vtu.bg
7 Институт по отбрана Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/
8 Русенски университет “Ангел Кънчев” Обучение на бакалаври , магистри и докторанти по акредитирани професионални направления. Участие в научноизследователски и приложни програми http://www.uni-ruse.bg
9 Софийски университет “Св. Климент Охридски” Създаване на междууниверситетски академичен консорциум в областта на изследването и преподаването на гражданските аспекти в сигурността и отбраната https://www.uni-sofia.bg
10 Университет по библиотекознание и информационни технологии Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://www.unibit.bg
11 Химико-технологичен университет – София Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://dl.uctm.edu/bg
12 Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://shu-bg.net
13 Междуинституционален алианс между Институт по металознание “Академик Ангел Балевски” към БАН – София, Военна академия “Г.С.Раковски” и Русенски университет “Ангел Кънчев” Съвместно участие в национални и международни научноизследователски проекти

 

Договори и споразумения с други организации

 

Организация Предмет на договора Интернет адрес на организацията
1 “Аполо инженеринг” ООД Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност
2 “Балбок инжинеринг” АД Подготовка на специалисти в областта на екологичната инфраструктура. Създаване на съвместни проекти и консултанска дейност. http://www.balbok.com/
3 ДХИ Груп Сътрудничество в областта на учебната, научната и научноприложната дейност http://dhibulgaria.net/
4 Дружество “Синтис технолоджи” ООД Сътрудничество в областта на обучението http://sintistechnology.com/
5 Сдружение “Средногорие мед индустриален клъстер” Обучение в областта на сигурността и защита на критичната инфраструктура при кризи, бедствия и други извънредни ситуации http://srednogorie.eu/
6 “ЧЕЗ Разпределение България”АД Обучение в областта на сигурността и защита на енергийната сигурност и управление при кризи http://www.cez.bg/
7 Столична община Сътрудничество и ползване на част от парковата територия на Военна академия за обществени мероприятия http://www.sofia.bg/
8 Гражданско дружество за изпълнение на Национална програма “България в НАТО и Европейската отбрана” Създаване на клъстер. Укрепване взаимодействието между производствени предприятия, научни и неправителствени  организации
9 Асоциирано членство към фондация “НАБИС” Осъществяване на обща политика в областта на функционалната интеграция на библиотечноинформационните системи  и каталожните регистри http://www.nalis.bg
10 Държавна агенция “Архиви” Съвместна дейност в областта на военноисторическите изследвания, популяризиране на документалното наследство и архивистиката http://www.archives.government.bg