• май
  18

  Time: 9:30

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски”

  ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

  ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  на факултет „Национална сигурност и отбрана“

  СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

  Ръководството и академичният състав на факултет „Национална сигурност и отбрана“ имат удоволствието да Ви информират, че на 18 и 19 май 2017 г. под патронажа на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ще се проведе годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с международно участие.
  Целта на конференцията е да се изследват основните характеристики на съвременните предизвикателства пред сигурността и ролята на НАТО за нейното укрепване, да се разкрият основните аспекти на задълбочаващата се бежанската криза и последвалия миграционен натиск върху европейските страни, както и рисковете от радикализация и тероризъм, и да се очертаят основните насоки на динамично променящата се среда на съвременната информационна и кибервойна. Научният форум предоставя възможност за обмяна на опит и идеи в областта на отбраната и сигурността на основата на най-новите изследвания в национален, регионален и световен мащаб.
  Академичният състав на факултет „Национална сигурност и отбрана“ най-учтиво Ви кани за участие в конференцията. Допълнителните изисквания са дадени в приложената покана.
  Откриването на научния форум е в 9,30 часа на 18 май 2017 г. в Аула  „Раковски“  на  Военна  академия  „Георги  Стойков  Раковски“,  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, София 1504.

  Таксата  се  превежда  на  банкова  сметка  на  Военната  академия „Георги Стойков Раковски“:
  БНБ – Централно управление, гр. София,
  IBAN – BG40BNBG96613100152401,
  BIC – BNBGBGSD.
  Основание за превод:  < Такса за НК на ФНСО-2017 >

  ПОКАНА