1. Да провежда обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалности от акредитираните професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по акредитирани научни специалности;

2. Да подготвя настоящите и бъдещите национални стратегически лидери за ръководство на националната сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили в съответствие с достойните национални традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на Европейския съюз и НАТО;

3. Да подготвя офицери за оперативните звена за командване и управление, способни да реализират възможностите на въоръжените сили в съвременните и бъдещите съвместни и многонационални операции;

4. Да извършва научни и приложни изследвания и да участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело;

5. Да организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности;

6. Да осъществява публикации и разпространява информация по въпроси на националната сигурност, отбраната и развитието на Въоръжените сили на Република България и да допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото и политическите сили по тези въпроси;

7. Да организира публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и свързаните с тях международни, обществени и политически процеси;

8. Да допринася за развитието на гражданско-военните отношения и да укрепва връзките на въоръжените сили с национални обществени и академични среди, да развива партньорство с органите и организациите от системата на националната сигурност;

9. Да участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование, чрез дейността си като представител на Република България в Конференцията на началниците на военни академии в държавите от НАТО и в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната;

10. Да извършва издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие с образователните си и научноизследователските си програми.