Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности

 1. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика”.
  (Срок: 8.04.2019 г.)
 2. Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната)”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 3. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 4. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната)”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 5. Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент” и „главен асистент”за военнослужещи, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”.
  (Срок: 08.03.2019 г.)

Архив