Р.Пенчев-моделиране-корица

МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

Автор:
Румен Пенчев

Учебното пособие е предназначено за студентите, обучаващи се по магистърска програма „Логистика на сигурността и отбраната“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ и избрали да изучават дисциплината „Моделиране на логистичните процеси“. Съдържанието е насочено към методите за изследване и как те се прилагат в производствената и потребителската логистика. Изучавайки теоретичните постановки на моделирането, студентите придобиват знания за извършването на експерименти, за прилагането на методите на моделиране при разработването на дипломните си работи или пък в своята дейност, когато се налага да се даде научен отговор на един или друг логистичен проблем. Наред с общоприетите теоретични постановки се разглеждат примери за прилагането им в сферата на отбраната и националната сигурност.

Рецензенти
полковник доц. д-р Севдалин Спасов
полковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-22-8

Марков - корица-new-260

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Автор:
Иван Марков

Настоящият труд „Средства за защита на населението“ е предназначен за студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в магистърски програми по специалностите „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Защита на населението и критичната инфраструктура“ от професионално направление „Национална сигурност“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“. Може да бъде използван и за разширяване знанията на слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски“, както и от специалисти от държавната и местната администрация, работещи в областта на ядрената, химическата и биологичeската защита и защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Съдържа преглед на нормативната уредба, регламентираща изграждането и използването на колективните средства за защита на населението и реда за създаване, съхраняване и предоставяне на запасите от индивидуални средства за защита. Разгледани са подробно изискванията към средствата за защита на дихателните органи и кожата и тенденциите в тяхното развитие. Отделено е и внимание на необходимостта и реда за осигуряване на респираторна защита в обектите, съхраняващи и/или работещи с токсични индустриални материали.

Рецензенти
подполковник доц. д-р Димитър Недевски
доцент д-р Светослав Велев

Консултант
доцент д-р Любомир Витанов

ISBN 978-619-7478-16-7

Baleva-COVER-2-new

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА СТОЙНОСТТА В ИНДУСТРИЯТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Автор:
Даниела Балева

Настоящият труд е предназначен за подготовка на студенти от специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплината „Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“. Може да се използва и от специалисти в областта на икономиката и енергийната сигурност за повишаване на тяхната подготовка в областта на управлението на веригата на стойността в стратегически сектори от икономиката като енергетика и индустрия.

Рецензенти
подполковник доц. д-р Светослав Велев
доцент д-р Георги Георгиев

ISBN 978-619-7478-07-5

Irinkov-COVER-pechat

АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННАТА ЛОГИСТИКА В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КОЛЕКТИВНА ОТБРАНА НА НАТО

Автори:
Мирослав Димитров
Владимир Иринков

В монографията е изследвано развитието на концепциите и доктрините на НАТО в областта на логистиката, процесите по трансформирането на командната структура на Алианса и на силите на НАТО и тяхното влияние върху логистичното осигуряване на съюзните сили. Анализирани са характерните особености при планирането на логистиката в НАТО в контекста на влиянието на процеса на планиране и изграждане на системата за колективна отбрана на НАТО, върху организацията на логистичното осигуряване при управлението на кризи.
Извършен е анализ на инициативата на НАТО „Интeлигентна отбрана“ като възможност за създаването на нова коалиционна култура и единство между страните членки на НАТО, което спомага за по-голямо равнище на сигурност в областта на логистиката в условията на намаляващ ресурсен потенциал. Формулирани са основните насоки за развитие на военната логистика в НАТО, като са разкрити възможностите за интегрирана логистична подръжка; предоставяне на най-ефективната логистична подкрепа на силите на Алианса в пълния диапазон от настоящи и бъдещи мисии; приложението на новите технологии и системи за подобряване на логистиката в операците, както и прилагането на фокусираната логистика.

Рецензенти
полковник доц. д-р Любен Димитров
полковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-24-2

Aviation-hard-cover

ВЪЗДУШНИЯТ КОМПОНЕНТ НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Автор:
полковник проф. д.н. Димитър Недялков

Историческото изследване „Въздушният компонент на Царство България в Първата световна война“ на Димитър Недялков е част от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Изданието е двуезично – на български и английски език. В него е направен пълен анализ на усилията на българските военни авиатори и въздухоплаватели за обединение на Отечеството в изконния стремеж на българския народ да заживее под „единна държавна стряха“. Националният идеал е водещ в тяхната саможертва, а съдържанието на книгата е достоверен разказ за героизма на младите българи, посветили живота си на Майка България и небето.

OF THE KINGDOM OF BULGARIA IN THE GREAT WAR

Author:
Dimitar Nedialkov

The book “Air Component of the Kingdom of Bulgaria in World War I” is a complete analysis of the Bulgarian military aviators and airmen’s efforts to unite our Fatherland while the Bulgarian people was making every endeavor to live in a „united state“. The national ideal was the leading one in their self-sacrifice and the content of the book is a reliable story about it and the heroism of young Bulgarians who dedicated their lives to Mother Bulgaria and the sky.

ИЗЯСНЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД ТЕХНОГЕННИ АВАРИИ

Автор:
Димитър Недевски

Учебното пособие „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след техногенни аварии“ включва пет раздела. В него са посочени основните теоретични положения на производствените аварии с отделяне на радиоактивни и промишлени токсични химически вещества. Разгледани са производствените аварии с отделяне на промишлени токсични химически вещества и е направен обзор на основните представители на промишлените токсични химически вещества, механизма на токсично въздействие, мероприятията за защитата и ликвидиране на последствията. Показана е химическата обстановка при производствени аварии в промишлените региони на страната.
Направена е класификация на видовете ядрени реактори и е дадена кратка справка за развитието на ядрената енергетика и АЕЦ „Козлодуй“. Представени са поразяващите фактори на авария в АЕЦ и класификацията на причините за аварии от такъв вид и е разкрита спецификата на радиоактивното заразяване.
Описани са процесите на миграция на радиоактивните изотопи в околната среда и пътищата за проникване на техногенните радиоактивни вещества в организмите.
Посочени са тактиките на управление и установяване контрол на мястото на инцидента, както и операциите за обеззаразяване и ограничаване на отделянето на опасни вещества.
Развити са насоките за изграждане на национална система за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии, като тя е разгледана в комуникационен, информационен и интегративен аспект.
Тези актуални моменти са включени в съдържанието на учебните дисциплини, изучавани в специализациите „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ и „Екологична сигурност“ от специалността „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и в дисциплини от специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура“.

Рецензенти
подполковник доц. д-р Светослав Велев
доцент д-р Любомир Витанов

ISBN 978-619-7478-13-6

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Автор:
Румен Пенчев

Учебното пособие е предназначено за студентите, обучаващи се в магистърската програма „Логистика на сигурността и отбраната“ на учебната дисциплина „Основи на логистиката на сигурността и отбраната“. В него в теоретичен аспект се разглеждат въпросите от една от функционалните области на логистиката – сервизното обслужване, като се обръща внимание на видовете и нивата му, критериите за неговата оценка и информационния сервиз. Освен чисто теоретично, в практически аспект е разгледан сервизът на пътните превозни средства в областта на отбраната и в някои структури, имащи отношение към националната сигурност на страната. Студентите получават оценка на своите знания чрез контролна работа по модула, като в края на учебното пособие е даден списък с въпросите за подготовка.

Рецензенти
полковник доц. д-р Любен Димитров
полковник доц. д-р Севдалин Спасов

ISBN 978-619-7478-21-1

Spasov

ДИГИТАЛНА И ОБРАТНА ДИСТРИБУЦИЯ

Автор:
Севдалин Спасов

Учебното пособие „Дигитална и обратна дистрибуция“ е предназначено за студентите от специалността „Логистика на сигурността и отбраната“, изучаващи учебната дисциплина „Основи на дистрибуцията“. То съдържа учебен материал по тематиката от модул четири на тази учебна дисциплина, който е свързан с предизвикателствата на интернет към дистрибуцията, влиянието на интернет върху дистрибуционната система, информационните и комуникационните системи в дигиталната дистрибуция и обратната дистрибуция в сигурността и отбраната и в цивилната сфера. Всеки от тези въпроси е разгледан в отделна тема от пособието. Съдържанието на учебното пособие е съставено от материали от лекции, дискусии и доклади от научни конференции, изнесени от автора, както и от различни цитирани източници.
Това учебно пособие може да бъде полезно и на други студенти по специалности от направлението „Сигурност и отбрана“, както и на докторанти.

Рецензент:
подполковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-19-8

History

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Авторски колектив

Книгата е луксозно издание, което отразява не само историята и традициите на най-старото военно висше училище в България – Военна академия „Георги Стойков Раковски“, но и постиженията му в наши дни. Посветена на историческия преглед на развитието на академичната военнообразователна система, главата „Знание и сила“ запознава читателя с двата факултета в Академията – „Национална сигурност и отбрана“ и „Командно-щабен“, както и с другите две основни звена – Института за перспективни изследвания за отбраната и департамента „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“. Представени са издателската и библиотечната дейност на Академията, а също така и новосъздаденото сдружение „Алумни клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Следващите глави са посветени на началниците на Военната академия от създаването ѝ до момента с кратки биографични данни, както и на видните ѝ възпитаници и осъвременената наградна система. Специално място е отделено на сградите в района на Академията, повечето от които са исторически и архитектурни паметници.

ISBN 978-619-7478-20-4

ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Автор:
Ганчо Душков

Монографията „Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България“ е актуална разработка предвид необходимостта от обща система на военното строителство, императивите на способностите, хронологичната последователност на отделните етапи в процеса на отбранително планиране и тяхното отражение при практическото реализиране на основните документи. Представеният теоретико-аналитичен материал обхваща процесите, свързани с развитието на въоръжените сили, и осигурява възможност за разбиране в дълбочина на системата за отбранително планиране. Използването му при повишаване на теоретичната подготовка в обучението на слушателите дава възможност за бъдещо ефективно интегрирано планиране на развитието на въоръжените сили, както и възможности за разкриването на системни проблеми при определяне на необходимите способности.

Рецензенти
професор д.н. Митко Стойков
полковник доц. д-р Николай Урумов

ISBN 978-619-7478-08-2

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Автор:
Красимир Костадинов

В настоящата монография е направен опит да се разкрият особеностите и специфичните моменти, характерни и използвани при планирането на операции, като е акцентирано върху планирането и провеждането на морски операции. Задълбочено и подробно са разкрити историческите аспекти и периодизацията на оперативното изкуство, като са представени и анализирани вижданията на различните световни теоретични школи.
При разработването на труда са използвани множество национални и международни информационни източници. На фона на издадените чуждестранни изследвания в областта на изграждане и използване на морската мощ на държавата в конкретна област – оперативно използване на ВМС, прави впечатление недостатъчното количество национални изследвания. В тази област задълбочени теоретични разработки са направени от проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д-р Калин Калинов, проф. д.н. Кирил Колев и доц. д-р Петър Дерелиев. Представената монография има за цел да дообогати теорията в тази сфера чрез включване и анализиране на нови постановки, регламентирани от нови документи и схващания в областта.
Монографията може да бъде използвана в учебния процес на Военна академия „Г. С. Раковски“.

ISBN 978-619-7478-12-9

ИНФОРМАЦИОННИ ОПЕРАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Автор:
Живко Желев

Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед на използването на информационните операции в съвременната среда за сигурност, в която сме принудени да развиваме и да поддържаме способности в сферата на сигурността и отбраната. На тази основа са представени зараждането, развитието и настоящото състояние на информационните операции и способностите за информационно въздействие в съвременното общество, което е широко приложимо в съвременната информационна епоха, в която конфликтите и кризите протичат под знака на информационните войни. Прилагането на различни подходи за информационно въздействие в значителна степен подпомага не само провеждането на националната и съюзната политика, но и участието на въоръжените сили в конфликти и кризи. Всичко това поражда необходимостта от развитие на способности за информационно въздействие не като „придобивка“, а като реална необходимост за защита на националните суверенитет и интереси.
Убедени сме, че в национален формат изграждането и поддържането на способности за информационни операции е възможно само при наличието на ясно разбиране и съгласие за необходимостта от реализиране и защита от информационно въздействие. Само по този начин ефективно ще може да се противопоставим на чужди опити за влияние и манипулиране на обществените нагласи в обществото и своевременно да им се противодейства с възможно най-адекватните средства в условията на кризи и конфликти.
Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите в сферата на сигурността и отбраната.

Рецензенти
полковник доц. д.н. Нено Христов
полковник доц. д-р Стоян Стойчев

ISBN 978-619-7478-01-3

ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Автор:
Красимир Костадинов

Настоящият научен труд е предназначен за слушателите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Военноморски сили“, от професионално направление „Военно дело“. Трудът би могъл да представлява интерес и да се ползва от всички специализации от факултет „Командно-щабен“ от редовна и задочна форма на обучение и специализираните курсове, както и от студентите, чийто предмет на интерес са Военноморските сили и по-конкретно организирането и осъществяването на логистичното осигуряване на кораби при участието им в морски операции.
Материалът в тази публикация е систематизиран, обобщен и развит на базата на дисертационен труд, разработен от автора, на тема „Насоки за усъвършенстване на логистичното осигуряване на формирования от Българската армия при участие в операции на НАТО и ЕС“. Отчетени са също регламентиращи документи в областта на подготовката и използването на Военноморските сили на Република България. При разработването са използвани и материали от научни конференции, дискусии и други форуми, на които са разглеждани и обсъждани различни аспекти на темата.

Рецензенти
полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров
доцент д.н. Георги Торнев

ISBN 978-619-7478-09-9

ОСНОВИ НА ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ

Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми по дисциплините „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Стратегии за сигурност и отбрана“ и „Концепции и стратегии за отбрана“ и е предназначен да подпомага слушателите, студентите и специализантите при тяхното обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Същият е подходящ и за обучаващите се в други висши учебни заведения, които изучават проблемите на сигурността и отбраната на страната. Учебникът може да се ползва и като учебно пособие за самостоятелна подготовка на офицери и цивилни експерти от ръководните органи на въоръжените сили и други институции от системата за отбрана на страната.
В учебника са представени систематизирани знания за теоретичните основи на войната и военната стратегия, военната мощ и системата за отбрана на страната, подготовката на Република България за отбрана и реда за изграждането и развитието на отбранителните способности на въоръжените сили в новата среда за сигурност. Отразени са теоретични постановки за планирането, ръководството и управлението на отбраната, както и за националните възгледи за разрешаване на военнополитически кризи и военни конфликти.
Учебникът е разработен от авторски колектив в състав: полковник о.з. доцент д-р Борис Богданов (ръководител) – увод, заключение, глава трета и седма, а останалите глави в съавторство с полковник доцент д-р Георги Димов – глава втора; полковник доцент д-р Николай Урумов – глава шеста; подполковник д-р Николай Недялков – глава пета; подполковник д-р Теодоси Михов – глава първа; майор Илиан Сотиров – глава четвърта; майор Петко Петков – глава осма.

Рецензенти
професор д-р Валери Иванов
доцент д-р Георги Гоцев

ISBN 978-619-7478-03-7

ВОЕННА ЛОГИСТИКА ТРЕТА ЧАСТ. ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ

Учебникът „Военна логистика“ е предназначен за всички слушатели, обучаващи се в магистърската програма по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Състои се от три части, като всяка от тях разкрива теорията на съответния модул от програмата на учебната дисциплина. В първата е направен теоретичен обзор на военната логистика като наука и съставящите я функционални области. Във втората част се отделя значително внимание на многонационалната логистика, развитието на ръководните документи в НАТО и някои от структурите и системите, които реализират логистиката в такава среда. Третата част разглежда логистичното осигуряване на български формирования, участващи в операции.
Учебникът е разработен от авторски колектив под ръководството на началника на катедра „Логистика“ полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров (глава 2, част I; глави 1, 2, 4, 6, част II) с участието на доцент д-р Румен Пенчев (глави 1, 3, част I; глава 1, част III), полковник доц. д-р Любен Димитров (глави 4, 6, част I; глава 5, част II; глава 4, част III), подполковник доц. д-р Румен Христов (глава 4, част I; глави 3, 5, част II), подполковник д-р Владимир Иринков (глава 5, част I; глава 2, част III), полковник д-р Севдалин Спасов (глава 7, част II), капитан II ранг д-р Красимир Костадинов (глава 3, част III), доцент д-р Иван Калоянов (глава 3, част III), Живко Михайлов (глава 7, част II), Димитър Велчев (глава 4, част III), доцент д-р Николай Колев, доцент д-р Стефан Узунов, доктор Александър Димитров и доктор Кольо Спасов (глави 5, 6, 7, част III).

Рецензенти
професор д.н. Боян Петков
доцент д-р Тодор Петков

ISBN 978-619-7478-06-8

ВОЕННА ЛОГИСТИКА ВТОРА ЧАСТ. ОСНОВИ НА МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ЛОГИСТИКА

Учебникът „Военна логистика“ е предназначен за всички слушатели, обучаващи се в магистърската програма по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Състои се от три части, като всяка от тях разкрива теорията на съответния модул от програмата на учебната дисциплина. В първата е направен теоретичен обзор на военната логистика като наука и съставящите я функционални области. Във втората част се отделя значително внимание на многонационалната логистика, развитието на ръководните документи в НАТО и някои от структурите и системите, които реализират логистиката в такава среда. Третата част разглежда логистичното осигуряване на български формирования, участващи в операции.
Учебникът е разработен от авторски колектив под ръководството на началника на катедра „Логистика“ полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров (глава 2, част I; глави 1, 2, 4, 6, част II) с участието на доцент д-р Румен Пенчев (глави 1, 3, част I; глава 1, част III), полковник доц. д-р Любен Димитров (глави 4, 6, част I; глава 5, част II; глава 4, част III), подполковник доц. д-р Румен Христов (глава 4, част I; глави 3, 5, част II), подполковник д-р Владимир Иринков (глава 5, част I; глава 2, част III), полковник д-р Севдалин Спасов (глава 7, част II), капитан II ранг д-р Красимир Костадинов (глава 3, част III), доцент д-р Иван Калоянов (глава 3, част III), Живко Михайлов (глава 7, част II), Димитър Велчев (глава 4, част III), доцент д-р Николай Колев, доцент д-р Стефан Узунов, доктор Александър Димитров и доктор Кольо Спасов (глави 5, 6, 7, част III).

Рецензенти
професор д.н. Боян Петков
доцент д-р Тодор Петков

ISBN 978-954-9348-94-1

Markov-cover-bg
Markov-cover-en

ГОЛЯМАТА ВОЙНА И БЪЛГАРСКИЯТ МЕЧ НАД БАЛКАНСКИЯ ВЪЗЕЛ 1914 – 1919

Автор:
Георги Марков

Фундаменталното историческо изследване на академик Георги Марков е част от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Разкрит е генезисът на „Голямата война“, която започва от Балканите и във верижна реакция обхваща петте континента – 40 нации мобилизират 60 млн. войници, от които 10 млн. не се завръщат по домовете си. Разкрити са обстоятелствата, причините и последиците от продължителното участие на България в изпълнения с изненадващи поврати ход на Първата световна война, когато страната печели своите битки на Балканите, но краят се решава на Западния фронт.
В три глави – „Разпокъсаното народностно землище: „Българин да не остане!“, „За националния идеал: „Събирането на българите под обща държавна стряха“ и „Ньойският диктат: „Горкò на българите!“ – авторът проследява не само написаните с кръв подвизи на българските воини от Тутракан до Дойран в името на идеала за национално обединение, но и съдбовните последствия за българското население в откъснатите от Родината земи. Статистиката за жертвите във военните действия и сред мирното население е потресаваща, подкрепена с многобройни исторически източници.
„Разбира се, тази книга е израз на една от многото гледни точки, а истината е едничка, осветлявана от различни страни. По-важно е да се хвърли повече светлина и върху най-скрития ъгъл на Историята, защото понякога истината е така „натикана в ъгъла“, че „не прилича на себе си“. Не е достатъчно да се съберат всички налични факти, а да се анализират в разните им аспекти и да се пресъздаде духът на времето. В случая историкът не може да бъде извор на исторически оптимизъм, но е длъжен да се приближи възможно най-близко до „цялата“ историческа истина, неговата вдъхновяваща мечта“ споделя академик Марков във въведението на книгата.

ПАНЧЕВ-АСЕНОВ-cover

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Автори:
Ваньо Асенов
Иван Панчев

Обективна реалност във военнообразователната система е, че обучението на първите две нива на висшето образование – бакалавър и магистър, са насочени повече към придобиването на определени професионални компетентности и лидерски качества. При това твърде малко внимание се обръща на научноизследователската дейност, с което се пропускат добри възможности да се подготвят млади изследователи и бъдещи учени още от студентската скамейка.
С това методическо ръководство се запълва тази празнина, насочват се бъдещите учени към абстрактно мислене и се повишават уменията им в научноизследователската дейност, като им се предоставят и добри практики относно технологията на разработването на научния труд.

Mitko Stojkov - cover

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ

Автор:
Митко Стойков

Представените в монографията тематика и проблематика са повече от актуални, с перспектива за развитие и приложение в съвременната теория и практика на националната сигурност. В нея се интегрират резултати от изследвания и експертна оценка на комплексни проблеми с институционалните способности за противодействие на хибридни заплахи. В резултат на проведеното изследване са изведени съществените потребности от повишаване готовността за реагиране при хибридна война, от многостранно сътрудничество и взаимодействие, от обвързване на способностите в дипломатическия, информационния, военния, икономическия, финансовия и разузнавателния спектър в пълно съответствие с международното право. Акцентирано е върху проблемни области на изграждането на способностите и потребността от непрекъснато усъвършенстване на знанието и обучението. Подчертано е, че концептуализацията на противодействието на хибридните заплахи е изключително сложен процес и не може да бъде извършена само с отчитане приноса на военните или отбранителните способности, тъй като съвременните хибридни заплахи генерират уникални многомерни предизвикателства за системите за отбрана и сигурност.

Voenna-Logistica-cover-1

ВОЕННА ЛОГИСТИКА ПЪРВА ЧАСТ

Учебникът „Военна логистика“ е предназначен за всички слушатели, обучаващи се в магистърската програма по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Състои се от три части, като всяка от тях разкрива теорията на съответния модул от програмата на учебната дисциплина. В първата е направен теоретичен обзор на военната логистика като наука и съставящите я функционални области. Във втората част се отделя значително внимание на многонационалната логистика, развитието на ръководните документи в НАТО и някои от структурите и системите, които реализират логистиката в такава среда. Третата част разглежда логистичното осигуряване на български формирования, участващи в операции.
Учебникът е разработен от авторски колектив под ръководството на началника на катедра „Логистика“ полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров (глава 2, част I; глава 1, 2, 4, 6, част II) с участието на доцент д-р Румен Пенчев (глава 1, 3, част I; глава 1, част III), полковник доц. д-р Любен Димитров (глава 4, 6, част I; глава 5, част II; глава 4, част III), подполковник доц. д-р Румен Христов (глава 4, част I; глава 3, 5, част II), подполковник д-р Владимир Иринков (глава 5, част I; глава 2, част III), полковник д-р Севдалин Спасов (глава 7, част II), капитан II ранг д-р Красимир Костадинов (глава 3, част III), доцент д-р Иван Калоянов (глава 3, част III), Живко Михайлов (глава 7, част II), Димитър Велчев (глава 4, част III), доцент д-р Николай Колев, доцент д-р Стефан Узунов, д-р Александър Димитров и д-р Кольо Спасов (глава 5, 6, 7, част III).

Kalchev-cover

ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

Автор:
Камен Калчев

С нарастване на броя опитите за престъпления и престъпленията в киберпространството се очертава и тенденция за комплексност и голяма сложност на кибератаките. С това те като инструмент за престъпление генерират в себе си висок потенциал за подривно въздействие, срещу който все по-трудно би се изправила самостоятелна организация.

JEKOVA-pechat

ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Автор:
Вяра Жекова

Обект на изследване в монографията е дейността на транснационалните корпорации в световното стопанство, в частност в страните от Централна и Източна Европа, включително България, влиянието им върху протичането на трансформационните процеси, адаптирането на тези страни към глобалните предизвикателства, връзката и въздействието им върху икономическата и националната сигурност и суверенитета на националната държава. Изследванията и резултатите са предназначени за използване в процеса на обучението на слушателите, студентите и специализантите в областта на икономиката и международните икономически отношения и същевременно могат да послужат като конкретни препоръки при осъществяването на международната икономическа дейност и взаимоотношенията на ниво национална държава и ниво корпорация.

Baleva-COVER

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Автор:
Даниела Балева

Учебникът е предназначен за подготовка на студенти от специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплината „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“. Може да се използва и от специалисти в областта на защитата при бедствия за повишаване на тяхната подготовка относно ресурсното ѝ осигуряване.

Irina-cover

ПРИВАТИЗИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА. СЪВРЕМЕННИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Автор:
Ирина Миндова

Монографията е структурирана в три глави. В първата се разглеждат и подлагат на анализ правните белези на основните групи недържавни субекти, които участват в международни въоръжени конфликти, вътрешни конфликти с немеждународен характер или оказват съдействие и подкрепа за сигурността на разпадащи се държави: нелегитимни и легитимни субекти. Във втората глава са представени основните международни инициативи относно изграждането на международноправна рамка за функционирането на частни военни компании и компании за сигурност. В третата глава на структуриране и анализ са подложени вътрешноправни модели на регулиране на частните военни компании и компании за сигурност и проблеми от съдебната практика, възникнали при тяхното използване.

105-cover-bg105-cover-en

105 ГОДИНИ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

Книгата е юбилейно луксозно издание, посветено на 105-ата годишнина на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Издадена е на български и английски език и отразява не само историята и традициите на най-старото военно висше училище в България, но и съвременните му постижения. В отделни глави за първи път са представени всички началници на Военната академия до момента с кратки биографични данни, видните й възпитаници и осъвременената наградна система.Специално място е отделено на сградите в района на Академията, повечето от които са исторически и архитектурни паметници. Интерес буди и главата „Знание и сила“, посветена на историческия преглед на развитието на академичната военнообразователна система до наши дни.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели и може да се намери в книжарниците на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Drangov-cover-tiny

ПОМНИ ВОЙНАТА
Съвети за строеви офицери

Автор:
полковник Борис Дрангов

Настоящото първо фототипно издание на първото издание на книгата на полковник Борис Дрангов „Помни войната!“ Съвети за строеви офицери“ от 1916 г. се издава по повод 145 години от неговото раждане и 100 години от героичната му смърт.
Апотеоз на военнотеоретичната мисъл на полковник Борис Дрангов са извлечените и проверени от практиката негови поуки и съвети към строевите офицери от Българската армия, обобщени в книгата му „Помни войната!“. Това са лично изстрадани и с доказана ефективност напътствия към войсковите командири, нито едно от които не е загубило своята актуалност въпреки стогодишната си давност. Обагрянето на препоръките в национален колорит им придава допълнителна ценност и неоспорими основания за гордост – не по-малка от гордостта, която други народи изпитват от трудовете на Сун Дзъ или Клаузевиц. Всичко това превръща книгата на полковник Борис Дрангов в задължително четиво за командирите от Българската армия независимо от мястото им във военната йерархия. Четиво, чието съдържание трябва всекидневно да се прилага в благородната им дейност по защитата на Отечеството. А на по-широката читателска аудитория се предоставя възможността да се наслади на разказваческото умение на полковник Борис Дрангов и да осъзнае на какво се дължат славните победи на армията ни през войните за национално освобождение и обединение на България.
Книгата се разпространява благотворително и средствата от нея ще бъдат предоставени за изграждането на паметник на полковник Борис Дрангов в района на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.Набирането на финансови средства ще се осъществява и от дарения по следната банкова сметка:

BG40BNBG96613100152401
BIC код: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление
гр. София

При оформянето на платежния документ като основание за направеното дарение да бъде записан текстът: „Дарение за паметник на Дрангов“.

Petar-Dimitrov-cover-tiny

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ УРОЦИ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ

Автор:
Петър Димитров

В началото на XXI век световната геополитическа обстановка става все по-динамична и несигурна. Едновременно с това се наблюдава избледняване на ролята на международните организации, които по презумпция трябва да оказват решителна регулация и контрол на световния ред и сигурност, отслабване на националната държава и преотстъпване на монопола на силата от държавата на недържавни играчи от различен характер. Тези промени не намаляват, а напротив – увеличават вероятността за появата на конфликти от различен характер.
Конфликтите, разгледани в това изследване, са уникални всеки за себе си, поради което са анализирани в съответствие със зараждането, генезиса, ескалацията и решаването им, като са изследвани геополитическата среда в света при възникването им, спецификата при подготовката и провеждането на бойните операции, формите, способите и методите за използване на силите и средствата. Най-голямо внимание е отделено на бойната операция „Свобода за Ирак“, която според автора е оптималното изражение на подготовката и провеждането на съвременна военна операция. Задълбоченият анализ на подготовката и провеждането ѝ дава основание да се направи основният извод, че крайният успех в бойните операции ще постигнат само онези въоръжени сили, чиито подготовка, въоръжение и оборудване са съобразени с новите знания за законите на въоръжената борба, в съответствие са с наличните в момента авангардни технологии и методи и форми за провеждане на операциите.
Изследваните в монографията операции „Пустинна буря“, „Трайна свобода“ и „Свобода за Ирак“ са най-мащабните след Втората световна война и представляват интерес за военната общност от практическа гледна точка за актуализиране на знанията за подготовката и провеждането на съвременните военни операции, както и за извличане на поуки за строителството и подготовката на съвременните въоръжени сили. Наред със стратегическите и оперативните уроци са очертани и някои тактически уроци, които могат да бъдат полезни на читателя и да послужат за следващи изследвания на бойните операции.

dso_tiny

ДИАЛЕКТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Автори:
полковник д-р Никола Стоянов
доцент д-р Георги Гоцев

В резултат на задълбочени теоретични изследвания и богат практически опит по отношение на основните процеси и тенденции в системата за сигурност на национално и съюзно равнище, настоящият монографичен труд предлага концептуални модели на система за сигурност и отбрана в национален и съюзен формат. Разгледани са идеи за тяхната структурна архитектура, както и за развитието на необходимите оперативни способности, за да се подобри ефективността при управлението на кризи и конфликти. Акцентът е поставен основно върху насоките за подобряване на взаимодействието между структурите от националната и съюзната система за сигурност.
Целта е да се покаже, че с прилагането на нестандартни, иновативни, смели и навременни политики, концепции, стратегии и решения могат да се изграждат и развиват способности за справяне с кризи и конфликти като резултат от провеждането на съвременните несиметрични и информационни войни и сложни извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия или човешка намеса.
Монографията „Диалектика на сигурността и отбраната“ е предназначена за експерти в областта на националната сигурност, студенти и за всички, интересуващи се от представената проблематика.
Първа точка от първа глава и цялата втора глава са разработени от Георги Гоцев, а останалите – от Никола Стоянов.

Prokopiev-Balkanska-cover

ОТБРАНА НА МОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912-1913)

Автор:
Анатолий Прокопиев

Участието на България в Балканските войни (1912 – 1913) е сред най-важните събития в историята на българския народ през миналия век. Поради това проблемите, фактите и последиците от войните са предмет на многобройни изследвания на наши и чужди автори. В една или друга степен са изяснени и цяла серия въпроси от военноисторическа гледна точка. Историографският преглед на литературата, написана по тях, показва, че най-малко са изследвани проблемите, свързани с българската морска военна история през този близо 9-месечен, наситен с военни събития период.
Настоящата монография е първата цялостна тематична разработка на отбраната на морско крайбрежие от Българската армия през Балканските войни. В нея са включени множество неизползвани документи, съхранявани в Държавния военноисторически архив във Велико Търново, Военноисторическата библиотека на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София и някои други архивохранилища. В случая особено важно значение има документацията от разглеждания период, свързана с дейността на висшите органи на българското военно командване и връзките му с органите на централната и местната власт. Данните от тази документация позволяват да се разкрие начинът на вземане на най-важните решения от Министерството на войната, Главното командване и съответно от Щаба на Действащата армия – решения, които очертават развитието на военностратегическите идеи, свързани с охраната и отбраната на българските морски брегове и прилагането им по други крайбрежия. Прегледът на тези решения показва една еволюция, която се налага от обективния ход на събитията и в определена степен от усвояването на съвременните военнотеоретични постижения.

karadzhinov-slavov-cover

МЕТОДИКА НА ПОДГОТОВКАТА ВЪВ ВВС И ПВО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

Част втора

МЕТОДИКА НА ПОДГОТОВКАТА В ПВО

Автори:
полковник доц. д-р Димитър Караджинов
подполковник доц. д-р Светослав Славов

„Методика на подготовката в ПВО“ е логическо продължение на първата част на учебното пособие „Методика на подготовката във ВВС и ПВО на Сухопътните войски“. В нея са разгледани основите на методиката на тактическата подготовка на войските за ПВО, както и методиките за подготовка и провеждане на основните форми на подготовка на различните категории военнослужещи, щабовете и формированията за ПВО. Специално място е отделено на методиката за подготовка и провеждане на компютърно подпомагани учения.
Материалът в учебното пособие е систематизиран и обобщен на основата на лекции, дискусии и доклади от семинари и научни конференции, изнасяни от авторите. Отчетени са също регламентиращите документи в областта на подготовката на българските въоръжени сили.
„Методика на подготовката в ПВО“ е предназначена за слушателите и курсистите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация ВВС, от професионално направление „Военно дело“.
Учебното пособие би могло да се ползва от слушателите и курсистите не само от специализация ВВС, а от всички специализации на факултет „Командно-щабен“ – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, и от специализираните курсове.

marinov-cover

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСМЪРТОНОСНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР И СИГУРНОСТ

Автор:
Петър Маринов

Това пособие представя тактиките, техниките и процедурите за използване на несмъртоносни средства за въздействие (НСВ) при про¬веждане на операции по поддържане на мира (ОПМ). Описани са плани¬рането и тактическото използване на несмъртоносните средства за въз¬действие. Направен е обобщен преглед на НСВ и връзката им със смърто¬носните средства за въздействие (ССВ), използвани в ОПМ. Разгледани са различните видове системи от НСВ. Представени са възможностите и изискванията към тях, както и основите и изискванията към подготов¬ката на формированията за използването им. Описани са основите на тактическото използване на НСВ. Приложени са примери и анализи на случаи на използване на НСВ.
Основната цел на разработката е осигуряването на обобщено ръководство за командирите и щабовете, което да подпомага както пла¬нирането, подготовката и провеждането на операции с използване на НСВ, така и процеса на подготовка на командирите, формированията и на слушателите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ за провеждане на тактически учения и подготовка по дисциплината „Операции по поддържане на мира“.
За постигане на поставената цел в разработката са решени следните основни задачи:
– обобщаване на опита и знанията за използване на НСВ в ОПМ;
– подпомагане на командирите от всички нива при планиране и провеждане на операции в ОПМ, изискващи определени ограничения за из-ползване на сила;
– подпомагане процеса на изучаване на особеностите и принципи¬те на планиране, подготовка и провеждане на ОПМ при наложени специ¬фични ограничения за използване на сила.

Velkova_cover

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТЕСТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ

Изданието се реализира в рамките на проекта „Човешкият фактор в безопасността на полетите в системата на Военновъздушните сили“, утвърден с положителна резолюция на министъра на отбраната на докладна записка от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ с рег. № 22-10-81/24.03.2015 г. Целта на научноизследователския екип от Военна академия „Г. С. Раковски“ и командването на Военновъздушните сили е конструирането на метод за изследване на организационния климат на безопасност на полетите, съобразен с условията в системата на ВВС на България.
Съставянето на ръководство за работа с конструирания метод – тест за организационен климат на безопасност на полетите (ОКБП), е част от процедурата за представяне и въвеждане в практиката на психологични тестове. Разработката може да се ползва от командването на ВВС, командирите на военни формирования, авиационните психолози и специалистите по безопасност на полетите и обективен контрол.
Ръководството е разработено от доцент д-р Румяна Карева с активното участие на Жулиета Танева (София). Психологичното изследване с цел конструирането на теста е проведено от авиационните психолози Севдалина Колева (Крумово), Ирена Петрова (Долна Митрополия), Ваня Желязкова (Безмер), Иван Лалов (Граф Игнатиево), Биляна Лилова (Враждебна) и Темида Петрова (Бояна).
За интересуващите се от тематиката авторите предоставят за свободно ползване първата глава на Ръководството.

cover_Nedevski

ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИИ НА МНОГОНАЦИОНАЛНИ СЪВМЕСТНИ ОПЕРАТИВНИ СИЛИ

Част втора

ТАКТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА ЯХБЗ

Автор:
полковник доц. д-р Димитър Недевски

Разгледани са процедурите за предупреждение и докладване на ядрени, химически и биологични събития и техниките за детекция, идентификация и мониторинг на ЯХБ заразяване. Очертани са основните моменти от действията на формированията за ЯХБЗ при обеззаразяване на личния състав и материалните средства. Разгледани са актуални аспекти на ядрената, химическата и биологичната защита, процедурите за предупреждение и докладване за съответните рискове, техниките за провеждане на обеззаразяване и ядрено, химическо и биологично разузнаване. Основните теми са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „ЯХБЗ на операциите на Сухопътни войски“, „Тактика на формированията за ЯХБЗ“ и „Изясняване и оценка на ядрената, химическата и биологичната обстановка“.
В настоящата втора част на учебника са разкрити необходимите способности за ЯХБЗ в операции на многонационални съвместни оперативни сили (МСОС). Представеният в учебника материал детайлизира залегналите в Доктрината за ядрена, химическа и биологична защита (НП-3.8) принципи за планиране, организиране и провеждане на мероприятията за ядрена, химическа и биологична защита в операциите. Използвани са основни документи на НАТО, регламентиращи организирането и провеждането на мероприятията по ЯХБЗ в операции на многонационални съвместни оперативни сили.
Учебникът е предназначен за слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, както и за разширяване знанията на офицерите от формированията за ЯХБЗ.

Zashtita_na_letishte

ЗАЩИТА НА ЛЕТИЩЕ

Автори:
Димитър Караджинов
Росен Димитров

Учебникът „Защита на летище“ е предназначен за студентите от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по специалност „Сигурност във въздухоплаването“ от професионално направление „Национална сигурност“.
В учебника са разгледани въпросите, свързани със сигурността и защитата на гражданските и военните летища, осигуряването на физическата им сигурност, както и защитата на външния периметър на летищата. Специално внимание е обърнато на критериите за качество на системата за сигурност на летище, оценката на способностите ѝ за наблюдение, реакция и отговор. Дефинирани са границите на външния периметър на летище и е описан алгоритъм за работа при определяне на зоните в неговия външен периметър.
Материалът в учебника е систематизиран и обобщен на базата на лекции, дискусии и доклади, изнесени от авторите на семинари и научни конференции. Отчетени са и регламентиращите документи в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване.

military_enflish

MILITARY ENGLISH FROM THEORY TO PRACTICE

Автор:
Валентина Георгиева

Монографията е посветена на анализ на основните характеристики на военния английски език от теоретична и прагматична гледна точка. След определяне на езиковите особености на военния английски (произход, словообразуване, взаимоотношения с общия английски, с другите специализирани езици, с военния сленг и др.) особено внимание е отделено и на NATO English като подвид на военния английски. Тенденциите в образуването на английски военни неологизми са разгледани в контекста на явлението „политическа коректност“ и е подчертано влиянието върху терминообразуването на политически коректни военни термини и в българския език. Представени са особеностите на стандартизиране на българските военни термини в съответсвие с утвърдените от страните – членки на НАТО.
Последната глава е посветена на проблеми на преподаването и усвояването на военния английски. Систематизирани са ситуации за езикова употреба с прилагането на конструктивистки подход и на базата на отговори в анкета с български миротворци. Целта на тази практическа част е да подпомогне българските военни специалисти при усвояването на важна военна терминология, а също така да даде насоки на преподавателите по военен английски за провеждането на обучение на български миротворци чрез обучение в реални ситуации.

cover_Armencheva

КИБЕРСИГУРНОСТТА – КЛЮЧОВИЯТ ВЪПРОС В ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО

Автор:
Илина Козарова-Арменчева

В монографията са анализирани киберпространството – новото бойно поле, предизвикателствата и проблемите пред сигурността в глобалното информационно общество, заплахите срещу нея, стратегиите за киберсигурност. Представени са общите схващания и определения за киберсигурността, международните организации за киберсигурност и борба с киберпрестъпленията и новото невидимо оръжие – зловредният код.

Velkova_cover

МЕТОДИЧЕСКО ПОСОБИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ, РЕФЕРАТ И КУРСОВА РАБОТА ОТ СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА” И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСОВЕТЕ, ВОДЕНИ ОТ КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА”

Автор:
Лидия Велкова

Методическото пособие е предназначено за студентите от ма-гистърската програма „Мениджмънт на сигурността и отбраната” в професионалното направление „Национална сигурност” и специа-лизантите в курсовете „Мениджмънт на отбраната”, „Публична администрация на отбраната”, „Управление на човешките ресур-си”, „Обществени поръчки”, „Антикорупция”, както и за слушате-лите, студентите и специализантите, изучаващи дисциплини, воде-ни от преподаватели на катедра „Мениджмънт на сигурността и от-браната” във Военна академия „Г. С. Раковски”.
Методическото пособие е разработено с отчитане изискванията на Закона за висшето образование, Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” в професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление” и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” (в сила от учебната 2012 – 2013 г.), приета с ПМС № 205 от 30.08.2012 г., Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г., Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски” и Правилника за учебната дейност на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Stoychev_cover

ИЗСЛЕДВАНЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОТГОВОР И УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Автор:
Стоян Стойчев

Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед за характеристиките на съвременната среда за сигурност, в която живеем и сме принудени да развиваме и поддържаме способности в сферата на сигурността и отбраната. В съответствие с този поглед на средата да се разкрият способностите на два от най-големите и мощни съюзи на нашето време – НАТО и ЕС, в които членува и Република България, за отговор на възникнала криза и за управление на зараждащи се кризи. На основата на тяхното изследване да се отговори на въпросите дали реално са налични всички необходими способности за адекватен отговор на дадена кризисна ситуация – от какъвто и характер да е тя, какви подходи и решения са възможни за тяхното изграждане в съюзен формат, а също и да се предложи система от показатели, която в национален план да подпомогне страната ни за балансирано изграждане и поддържане на способностите за управление на кризи в рамките на ресурсните ограничения, които са неотменим факт през последните години.
Убедени сме, че в съюзен формат изграждането и поддържането на способности, които да покрият целия спектър от мисии и задачи, заложени в концептуалните доктринални съюзни документи, може да бъде възможно най-цялостно и адекватно само когато това се прави на основата на широка и целенасочена кооперираност в тази дейност. Прилагането на подобни показатели ще позволи да изградим необходимите ни способности в национален формат, с които да сме в състояние да разкрием и противостоим (да дадем отговор) на всяка кризисна ситуация.
Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите в сферата на сигурността и отбраната. Някои от направените предложения биха могли да се приложат и в практическата дейност за изграждане и поддържане на необходимите ни национални способности за управление на кризи.

cover_Tashkov_Enev

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ОТ СУХОПЪТЕН КОМПОНЕНТ

Първа част

Автори:
полковник доц. д-р Димитър Ташков
полковник доц. д-р Емил Енев

Командването и управлението са основните процеси, реализиращи предназначението на армиите от векове, а именно физическото и психологическото налагане на волята на един владетел над друг, на една държава над друга, на един командир над друг и на един ум над друг. Те са обект на задълбочени анализи и постепенно усъвършенстване чрез прилагане на поуки от практиката и реализирането им е факт благодарение на съществуването на науката за управлението.

Управленските функции са тези, чрез които се постигат целите на организацията. Към тях могат да се отнесат ръководенето, планирането, организирането, работата с персонала, мотивацията, контролът, оценката и регулирането. Планирането може да се характеризира като процес, включващ разработването на основните направления в дейността и развитието на организацията, определянето на потребностите от ресурси и средства, необходими за постигане на целите, а също така избор на методи и начини за осъществяване на набелязаните мероприятия.

Учебникът представлява теоретична разработка в областта на военните системи, като са представени най-общо функциите на управление и по-конкретно изпълнението на основната щабна функция „планиране“ и процесите, необходими за нейната реализация в хода на оперативното използване на тактическите формирования от Сухопътните войски.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Автори:
Полковник доцент д-р Захарин Марков
Теодора Георгиева

ОЦЕНКА НА ОПЕРАЦИИТЕ

Автори:
полковник д-р Николай Урумов

В настоящия учебник последователно са представени основите на общата икономическа теория в пазарни условия, същността на транспортния пазар и влиянието на пазарната икономика върху състоянието и развитието на въздушния транспорт. Обяснени са определянето на себестойността на продукцията в този вид икономическа дейност, оценката на основните фондове и съставът на оборотните средства на авиационна компания. Разгледани са трудовите ресурси на компания в авиационния бизнес и начините за определяне на тяхната численост и състав, посочени са най-разпространените стрaтегии на ценообразуването във въздушния транспорт. Акцентирано е върху пътищата за формиране на транспортните тарифи, както и на същността на лизинговата дейност и нейното приложение в авиационния бизнес.

След всяка глава има въпроси за самоподготовка, като накрая е даден пример за разчет на разходите на хипотетична авиокомпания при определени условия по дадена дестинация. Учебникът е разработен по материали, публикувани на официалните страници на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националния статистически институт, български и чуждестранни научни издания, а също и различни информационни източници от интернет. В него са възможни някои неточности, свързани с честата промяна на регламентите и нормативната база.

Учебникът е предназначен за обучаемите от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Вапцаров”. Може да се ползва и от всички, проявяващи интерес към разглежданата тема.

ИКОНОМИКА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

Автори:
полковник доц. д-р Росен Димитров

В настоящия учебник по икономика на въздушния транспорт последователно са представени основите на общата икономическа теория в пазарни условия, същността на транспортния пазар и влиянието на пазарната икономика върху състоянието и развитието на въздушния транспорт. Обяснени са определянето на себестойността на продукцията в този вид икономическа дейност, оценката на основните фондове и съставът на оборотните средства на авиационна компания. Разгледани са трудовите ресурси на компания в авиационния бизнес и начините за определяне на тяхната численост и състав, посочени са най-разпространените стрaтегии на ценообразуването във въздушния транспорт. Акцентирано е върху пътищата за формиране на транспортните тарифи, както и на същността на лизинговата дейност и нейното приложение в авиационния бизнес.

След всяка глава има въпроси за самоподготовка, като накрая е даден пример за разчет на разходите на хипотетична авиокомпания при определени условия по дадена дестинация. Учебникът е разработен по материали, публикувани на официалните страници на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националния статистически институт, български и чуждестранни научни издания, а също и различни информационни източници от интернет. В него са възможни някои неточности, свързани с честата промяна на регламентите и нормативната база.

Учебникът е предназначен за обучаемите от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Вапцаров”. Може да се ползва и от всички, проявяващи интерес към разглежданата тема.

ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР И СИГУРНОСТ

Автори:
полковник доцент д-р Емил Енев
подполковник д-р Петър Маринов

Учебникът „Операции за поддържане на международния мир и сигурност” е разработен от колектив на катедра „Сухопътни войски” към факултет „Командно-щабен” в състав полковник доцент д-р Емил Енев и подполковник д-р Петър Маринов.

Съдържанието приоритетно е разработено на основата на доктриналните документи на НАТО и Българската армия. Дадена е подробна информация за юридическите и нормативните основи на операциите за поддържане на мира, както и за тактическите техники и процедури при действия на маневрените формирования в операции за защита на международния мир и сигурност. Учебникът не бива да се възприема изолирано единствено за сухопътни операции, тъй като в него са описани дейности и указания за провеждането на всички видове операции за поддържане на международния мир и сигурност във взаимодействие с другите видове въоръжени сили.

cover-ATANASOV-Boino_Izpolzvane

БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА И БОЯ

Автори:
подполковник доцент д-р Атанас Атанасов
подполковник д-р Цветан Димитров

В учебника са разгледани проблемите на използването на полевата артилерия на сухопътните войски, в специфични операции и в операции в специфична среда, планирането на периодите на огневата поддръжка и ефективността на огъня при поразяване на различни цели на бойното поле.

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминология, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Използвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на катедрите, факултета и Академията, както и тенденциите при действия с полевата артилерия в операции на сухопътния компонент.

cover-HRISTOV-SKLADOVE

СКЛАДОВЕ И ЗАПАСИ ОТ МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Автор: подполковник д-р Румен Христов

Разгледани са теоретико-практически въпроси за видовете складове, проектирането и изграждането им, възможностите за използване на алтернативни складове и други, както и запасите от материални ресурси, тяхната класификация, системите им за управление и някои по-важни въпроси, свързани с тях.

Учебникът е предназначен за слушателите по дисциплината „Складове и запаси от отбранителни продукти” и за студентите по дисциплината „Основи на дистрибуцията” за модул „Складиране на материалните запаси във физическата дистрибуция”. Може да се ползва от всички, които се интересуват от въпросите, свързани със складовете и запасите от материални ресурси. Той няма претенциите за всеобхватност, а задачата му е да бъдат представени по-важните и част от актуалните въпроси по тематиката.

cover-Rumen-Hristov-VI

Военна инфраструктура

Автор: подполковник д-р Румен Христов

Учебникът „Военна инфраструктура” дава базови знания по тематиката, които не са преподавани на обучаемите преди това. Разгледани са всички важни въпроси по отношение на дейностите, свързани с инфраструктурата, включително с практическа насоченост, за изграждане, управление и премахване на инфраструктура. В заключението накратко са обобщени основните моменти на въпросите, разгледани в учебника. Приложенията представят някои от по-важните документи за съответните описани дейности.

Необходимостта от написването на учебника е продиктувана от липсата на систематизирана литература в Министерството на отбраната по въпросите на инфраструктурата. При разработването му авторът си е поставил задача да опише най-важните процедури и дейности, свързани с инфраструктурата, които са включени и в учебната програма за дисциплината.

cover-Velev-VAOOS

Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда

Автор: Светослав Велев

Учебникът „Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда” допълва учебника „Управление на околната среда” в областта на основите на екологичните познания и практическата организация на екологичната защита във всекидневната войскова дейност на формированията. Предназначен е за слушателите, студентите и специализантите от редовно, задочно и дистанционно обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” по дисциплините „Управление на опазването на околната среда”, „Военна екология” и „Екология”. Може да се ползва за разширяване знанията на офицерите от щабовете на военните формирования по проблемите на екологичната защита и опазването на околната среда.

cover-stanisl-velev-w210px

Управление на околната среда

Автор: Светослав Велев

Учебникът „Управление на околната среда” е предназначен за слушатели, студенти, докторанти и специализанти във Военна академия “Г. С. Раковски”. При разработването му са използвани законодателни актове, стратегически документи, национални, европейски и на НАТО публикации в областта на околната среда.

Разгледани са основните инструменти за управление на опазването на околната среда, екологичните аспекти на съвременните операции, военни дейности и практически способи за минимизиране на въздействието върху средата под формата на приложими екологични практики. Те са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „Управление на опазването на околната среда”, „Военна екология” и „Екология”. Може да се използва за разширяване знанията на офицерите от войските за ЯХБЗ по проблемите на организирането, планирането и осъществяването на дейностите за екологична защита (ЕЗ) както в операциите (включително на многонационални съвместни оперативни сили), така и във всекидневната войскова дейност.

cover-uzunov

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА

Автори: НИКОЛАЙ КОЛЕВ, СТЕФАН УЗУНОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ. КОЛЬО СПАСОВ, СТОЯН НАКОВ

Учебникът е предназначен за подготовката на слушатели, студенти и курсисти от Военна академия “Г. С. Раковски”. Той може да се използва и от офицери от щабовете и войските, независимо от принадлежността им към рода войски или мястото им във военната йерархия. Основание за това са думите на един български генерал, участник във войните за национално обединение: “Командирите и офицерите, особено тези от генералния щаб, трябва да познават функцио нирането на санитарната служба така добре, както и това на другите родове войски и служби. Познаването на санитарната служба ще им позволи да си дадат сметка за значението на предложенията, направени от специалистите лекари, и за стойността на аргументите, които те дават за тяхното приемане…” (Т. Радев. Санитарната служба във военно време. София, 1930).

cover-enev

БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАНЕВРЕНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

Автор: Eмил Енев

Настоящият учебник е предназначен за офицерите, слушателите и специализантите на обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”. В него, въз основа на доктрините на Сухопътни войски, бойните устави, Наставлението за служба на щабовете, Съвместните съюзни публикации, опита от тактическите учения и анализа на проведените бойни операции в кризисни региони през последните няколко години са разработени указания и насоки за подготовката, организирането, воденето и осигуряването на основните видове бой на маневрените формирования от типа механизиран, лекопехотен и танков батальон. Отделено е внимание на основните параметри на видовете бой и е направен опит за тяхното обвързване и доказване с ясни и точни за обучаемите аргументи и показатели.

cover_neno_hristov

АРХИТЕКТУРЕН ПОДХОД В ОТБРАНАТА

Автор: полковник доцент д-р НЕНО ХРИСТОВ

 cover_nikolaj_penev РЪКОВОДСТВO
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА
„МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОЕННИТЕ СИСТЕМИ”

Вероятностни, статистически, оптимизационни и динамични модели и тяхното приложение във военното дело

Автор: доцент д-р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

 book-prokopiev

ОТБРАНА НА МОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

(1939–1944)

Автор: полковник доцент д-р Анатолий Прокопиев

Геофизическото положение на Република България определя наличието на естествена морска граница в протежение на 378 км. Отбранителната военна доктрина на страната налага изграждане и поддържане на отбранителен потенциал за гарантиране на нейния суверенитет, сигурност и защита, което определя темата като актуална и необходима. Актуалността произтича и от положението, че като част от НАТО българските военнослужещи и формирования може да получат задачи по отбрана на морско крайбрежие при участие в международни военни, хуманитарни и контролни мисии за поддържане на мира. За успешното им изпълнение ще допринесе изследването на опита на Българската армия по отбрана на морски бряг.

В монографията е проследено развитието на стратегията и тактиката по отбрана на морско крайбрежие на българската армия през Втората световна война. Изследването е въз основа на преобладаващи нови, непознати и малко използвани документи за организиране на отбраната на морско крайбрежие от българската армия през разглеждания период. Проучени са 25 фонда и са разгледани над 150 архивни единици от Държавния военноисторически архив във Велико Търново. Широко са застъпени индивидуални и колективни военнотеоретични трудове, както и статии от специализирания периодичен печат за отбрана на морски бряг и отделни нейни аспекти.

viv1

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Първа част. ОСНОВИ НА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Автор: полковник доцент д-р Валери Иванов

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Гражданско-военно сътрудничество” и е предназначен да подпомага обучението на слушателите и студентите в магистърските специалности и специализантите, обучаващи се във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.

Поради тази причина учебникът е разработен в две части. Първата е теоретична и предназначена за всички категории обучаеми. В нея са представени основните теоретични постановки, разкриващи същността, целите, задачите, принципите за организиране и водене на гражданско-военното сътрудничество, а така също основните подходи за неговото организиране и планиране в съвременните условия.

viv2

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Втора част. ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОПЕРАЦИИТЕ

Автор: полковник доцент д-р Валери Иванов

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Гражданско-военно сътрудничество” и е предназначен да подпомага обучението на слушателите и студентите в магистърските специалности и специализантите, обучаващи се във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.

Поради тази причина учебникът е разработен в две части.

Втората част е с практикоприложна насоченост и разкрива спецификата в подготовката и провеждането на дейностите по гражданско-военното взаимодействие в хода на различните бойни и небойни операции, в които участват формирования на въоръжените сили, както и насоките за развитие и съвременните форми за неговото провеждане. В тази връзка тя може да бъде полезна за обучаемите от специалностите от професионално направление „Военно дело” и специализантите като бъдещи експерти и функционални специалисти, работещи в областта на гражданско-военното сътрудничество.

cover_Emil_Enev

ОСНОВИ НА КОМАНДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА МАНЕВРЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

Автор: подполковник доц. д-р Емил Енев

В книгата са посочени основните перспективи на командването и управлението на сухопътните формирования от Въоръжените сили на Република България, като се има предвид необходимостта от промяна в посоката на прилагане на бойната функция „командване”.

Целта е да се осигурят общи указания на слушателите в ролята им на командири или щабни офицери от състава на щабните бюра на елементи от всички тактически нива на Сухопътните войски на Българската армия за постигане на общ подход за провеждане и управление на операциите в съответствие с очертаващите се за следващите няколко години тенденции съгласно NATO Military Training and Exercise Program 2010 – 2015.

Основната идея е да се даде ясна представа на обучаваните за качествата, които трябва да притежават командирите, както и за разнородните инструменти и средства, с които те могат да бъдат подпомагани при осъществяване на процеса на управление в интерес на бойната функция „командване”, за да се справят с динамичните предизвикателства на командването в информационния век.

Filipov

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ

Автори: полковник доц. д-р Христо Филипов, доц. д-р Кирил Петров, майор д-р Георги Георгиев

Учебникът представя обобщен материал за проблемите на организирането и провеждането на операции за търсене и спасяване, мероприятията за усъвършенстване на координирането им по цел, задачи, място, време и интегриране на всички нива.

Предназначен е за обучение на студенти и слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” редовна и задочна форма на обучение, както и за специализираните курсове за подготовка на офицери и граждански лица за защита на критичната инфраструктура, управление при бедствия и за изпълнение на функционалните им задължения на длъжности в щабове за координация и ръководство на спасителни и неотложно възстановителни работи.

PolkPenchev3

ПОДДРЪЖКА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ

Автор: Полк. доц. д-р РУМЕН ПЕНЧЕВ

Учебникът е разработен в съответствие с настъпилите нови организационни промени в Българската армия, новите регламентиращи документи за отчета на бронетанковата и автомобилната техника (БТАТ) и новите изисквания за обучение на слушателите от Военна академия „Г. С. Раковски”. Той ще е полезен на аудитория, обхващаща широк кръг от обучаеми, специалисти и експерти в областта на поддръжката на БТАТ – курсанти в НВУ „В. Левски” от специалността „Техническа логистика”, офицери от Сухопътните войски, отговарящи за експлоатацията на БТАТ, офицери, обучаващи се по специалността „Организация и управление на логистичното осигуряване на ОТФ” във Военна академия „Г. С. Раковски”.

В учебникa са разкрити основните теоретични и свързаните с тях практически положения в организацията на поддръжката на БTAT в мирно време, като се акцентира върху организацията на експлоатацията и ремонта.

PolkPenchev4

СНАБДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ С МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ОТ ВТОРИ КЛАС

Автор: Полк. доц. д-р РУМЕН ПЕНЧЕВ

Учебникът е предназначен за слушателите обучаващи се по специалността “Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно тактическите формирования” във ВА ”Г. С. Раковски”. В него се разглежда общата теория на снабдяването с материални средства и реализацията на функцията снабдяване в Министерството на отбраната и Българската армия, както и особеностите на снабдяването на войските с автомобилна и бронетанкова техника и имущества за нея.

Общата теория на снабдяването представя кратък преглед на историческото развитие на същото, същността и ролята на снабдяването, класификация на материалните средства и потоци в него. В отделни глави са разгледани спецификата на снабдяването в Министераството на отбраната и Българската армия с материални средства, проектите за превъоръжаване, моделите за сднабдяване, нормативните документи, особеностите в централизираното и децентрализирано снабдяване, органите извършващи придобиване на материални средства и други.

Aatanas-Atanasov600

БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕАКТИВНАТА АРТИЛЕРИЯ В ОПЕРАЦИИТЕ

Автор Атанас Ставрев Атанасов

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG-2934. Ползвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на Академията и са разгледани тенденциите за участието на силите и средствата в съвместната огнева поддръжка в съвременните операции. Проучени са постиженията на съвременните военна наука и практика на бойното използване на средствата за огнева поддръжка във военните конфликти през последните десетилетия по света.

Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултет “Командно-щабен“, преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.

RHristov3

СИСТЕМА ЗА ЛОГИСТИЧНИ ДОКЛАДИ LOGREP

Автор подполковник д-р Румен Христов

Учебното пособие е предназначено за слушателите и студентите във Военна академия „Г. С. Раковски” по дисциплините „Системи за планиране на логистичното осигуряване” и „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и стратегическите звена”. Може да се ползва от всички, които се интересуват от информационните системи в логистиката и тяхното практическо приложение.

Представени са теорията и практиката при работата със система LOGREP. Тя обхваща актуалните приложения (модули) GMM и LDM, основни за изготвянето на логистичните доклади. GMM е географски модул, в който се обработва информация, свързана с географското разположение на обекти. В LDM се обработва информацията, използвана от потребителите, като модулът не позволява внасяне и изнасяне на базата данни.

В първата глава са разгледани теоретико-практическите постановки за работа с картен проект, карта и обекти, като локации и мрежи. Описани са и основните действия, като създаване, редактиране, изтриване и други.

Втората глава представя работата с модула за управление на логистичните данни, който е основен при изготвянето на логистичните доклади. Представена е информация за използването и от другите области на логистичната функционална област LOGFAS. Разгледани са теоретико-практическите постановки, свързани с работата с артикули, сили, създаването на организационно-щатна структура на силите и попълването им с личен състав, оборудване, екипировка и материални средства. Освен това са описани дейностите по създаване на различни логистични доклади, както и внасянето и изнасянето на различни данни.

Необходимостта от написването на учебното пособие е породена от липсата на литература на български език за използването на LOGREP и са описани най-важните действия в тази насока.

Авторът на учебното пособие подполковник д-р Румен Христов е главен асистент в катедра „Логистика” към факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

ig3

БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА И БОЯ

ВТОРА ЧАСТ

ПОДГОТОВКАТА И ВОДЕНЕТО НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ АРТИЛЕРИЯТА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНА И ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Автор Иван Гюргаков

Разгледани са проблемите на полевата артилерия на Сухопътните войски, основните положения от нейното бойно използване в операциите и боя, подготовката и воденето на бойните действия от артилерията за непосредствена и обща поддръжка и използването на противотанковите резерви в борбата с бойните бронирани машини на бойното поле.

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG-2934. Използвани са наличната литература, опитът в учебния процес на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, факултет „Командно-щабен” и неговите катедри, както и тенденциите при използването на силите и средствата в съвместната огнева поддръжка в съвременните операции на сухопътния компонент, постиженията на съвременната военна наука и практика и задълбоченият анализ на бойното използване на полевата артилерия във военните конфликти през последните десетилетия.

Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултет „Командно-щабен”, преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.

Авторът на учебника доцент д-р Иван Гюргаков е преподавател в катедра „Сухопътни войски” към факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

cover-atanasov-197x278px

БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА И БОЯ

ПЪРВА ЧАСТ

АРТИЛЕРИЯТА НА МАНЕВРЕНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В БОЯ

Автор Атанас Атанасов

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО Ага-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG 2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Ползвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на катедрите и факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, както и тенденциите при използването на силите и средствата в огневата поддръжка на маневрените формирования в съвременните операции. В първата част са отразени постиженията на съвременната военна наука и практика и е направен задълбочен анализ на бойното използване на артилерията на маневрените формирования в световните военни конфликти през последните десетилетия.

Разгледани са основните положения на бойното използване на артилерията за непосредствена поддръжка на маневреното формирование при прикритие на държавната граница, воденето на задържащи бойни действия и маневрена отбрана, както и някои по-характерни случаи, като срещен бой, обкръжение и отбрана на град. Отразени са и основните видове бойно осигуряване на артилерията в боя.

Учебникът е предназначен за слушателите във факултет „Командно-щабен”, преподавателите в Академията и специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.

37gensabev

ВОЕННАТА ТРАНСФОРМАЦИЯТА В НОВИТЕ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА НАТО

Автор Съби Събев

Студията е посветена на усилията на новите страни – членки на НАТО, за реформиране и трансформация на въоръжените им сили през последните 15–20 години. Анализирани са основни теоретични положения за трансформацията в отбранителния сектор, като е акцентирано върху тези в САЩ и НАТО. Подчертани са дълбоката същност на трансформацията, нейните разновидности в зависимост от обхвата на трансформационните промени във въоръжените сили и техните способности. Посочени са различията между военна реформа, модернизация и трансформация, за да бъдат разграничавани при формулиране на политики и изпълнение на планове за развитие на въоръжените сили.

Сравнителният анализ акцентира върху общите елементи във военните реформи и трансформация на новите страни – членки на НАТО. Посочено е, че на политическо равнище това са деполитизацията на личния състав и установяването на граждански контрол над въоръжените сили, промяната на тяхната законова и нормативна база, приемането на нови стратегии и концепции за национална сигурност и отбрана, както и значителните съкращения на личен състав и въоръжения в страните с наследени въоръжени сили. Като общ недостатък в националните подходи за трансформация е откроена липсата на целенасочена политика, конкретна концепция/стратегия и минимална степен на институционализация на процеса в повечето от новите страни членки. Като ограничаващ фактор на военната трансформация във всички нови държави членки на НАТО са посочени по-ниските отбранителни разходи – като процент от БВП и в абсолютен размер, което забавя, а в отделни случаи и спира процеса на военна трансформация и изграждането на нови необходими военни способности на страните.

Изведени са редица препоръки за актуализиране или разработване на националния подход за трансформация на въоръжените сили и техните способности. Те са синтезирани на основата на положителните практики в редица страни членки, както и на съюзния опит. Изведени са и редица възможни критерии и индикатори за военна трансформация, които могат да бъдат използвани за оценяване наличието на трансформационен процес и измерване на неговите междинни резултати.

lubdimitrov-cover-sh

ТРАНСПОРТ И ПРИДВИЖВАНЕ В ДИСТРИБУЦИЯТА

Автор на учебното пособие е подполковник д-р Любен Николов Димитров от катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”.

Придвижването и транспортирането на войски и материални средства са тясно свързани с придвижването и транспортирането на пътници и товари. Логистиката е свързващо звено, позволяващо да се достави точният товар в необходимото количество и с исканото качество на точното място и точния потребител в точното време и с най-малки разходи.

Изяснени са основните въпроси, отнасящи се до придвижването и транспортирането от гледна точка на военната логистика и логистиката на товародвижението. Разгледани са проблемите на транспорта и придвижването като съществена част на дистрибуцията. Обърнато е внимание на организацията на транспортното решение, избора на начин за транспортиране и съответните застраховки и митнически процедури.

Пособието е предназначено за подготовка на студентите от специалност „Логистика на сигурността и отбраната”, но може да бъде полезно и за интересуващите се от проблемите на придвижването и транспортирането на личен състав и материални средства от Българската армия за участие в операции извън територията на страната.

ivan-gurgakov-sh

ОГНЕВО ПРЕВЪЗХОДСТВО В ОПЕРАЦИИТЕ

Автор доцент д-р Иван Гюргаков
Рецензенти: полковник доцент д-р Иван Панчев и полковник доцент д-р Димитър Ташков.

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на Полевата арти-лерия на НАТО (AArtyP-5), приета със стандартизационно споразумение STANAG 2484. Освен това са отчетени и артилерийските процедури AArtyP-1, прилагани в армиите от НАТО, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Ползвани са и наличната литература, опитът на катедрите, факултет „Командно-щабен” и Академията в учебния процес.

Взети са под внимание тенденциите при участието на силите и средствата в съвместна огнева поддръжка в съвременните операции на многонационални съвместни оперативни сили. Използвани са и постиженията на съвременната воен-на наука и практика и задълбоченият анализ на бойното прилагане на средствата за огнева поддръжка във военните конфликти през последните десетилетия по света.

Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултетите „Командно-щабен” и „Национална сигурност и отбрана”, за преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за следдипломна квалификация.

nikolaj-nikolov-cover-sh

СИСТЕМИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В АВИАЦИЯТА

Автор Николай Николов

Учебникът се състои от девет глави и 20 приложения, има богат илюстративен материал. Описани и класифицирани са средствата за въздушно и космическо нападение, както и перспективите за тяхното развитие. Разгледана е историята на създаването и развитието на самолетите от системите за далечно радиолокационно откриване и управление. Дадени са подробни сведения за бойните из-требителни и бойните ударни авиационни комплекси, управляемите ракети за поразяване на въздушни цели. Направен е преглед на развитието и състоянието на изтребителната и ударната авиация от състава на българските ВВС.

Дадена е характеристика на неуправляемите и управляемите средства за поразяване на земни, въздушни и морски обекти. Разгледани са въпросите за крилатите ракети със земно, въздушно и морско базиране и способите за бойното им използване, както и конструкцията и бойното прилагане на противотанковите управляеми ракети, използвани от бойните вертолети.

Авторът има богат практически опит като летец изтребител-бомбардировач, първи клас, с дванадесет години летателна работа на един от най-сполучливите ударни самолети от трето поколение на въоръжение в българската бойна авиация – изтребител-бомбардировач МиГ-23БН.

Учебникът е предназначен за обучаемите от факултетите на Военна академия „Г. С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Разработен е по материали, публикувани в некласифицирани наши и чуждестранни печатни и електронни издания.

 CoverRusev212

УЧАСТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗЕНИТНОРАКЕТНО ПРИКРИТИЕ В ОТБРАНИТЕЛНА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОПЕРАЦИЯ

Автор: Полковник доц. д-р Иван Русимов и подполковник доц. д-р Петър Христов от катедра „ВВС и ПВО” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Учебното пособие има за цел да развие теорията за изграждане на системата за зенитноракетно прикритие в светлината на съвременните предизвикателства. То е обвързано с тематиката на учебната дисциплина „Тактика на авиацията в противовъздушната отбрана”, която е включена в учебния план на специалността „Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от ВВС”.

Разгледана е системата за зенитноракетно прикритие, като са изяснени въпросите за нейното предназначение, изисквания и задачи, както и мястото в общата система за ПВО. При обосноваването на проблемите за изграждането на системата за зенитноракетно прикритие са предоставени две методики с практикоприложно значение: методика за определяне на достатъчно зенитноракетни подразделения за изпълнение на конкретна задача и методика за определяне на коефициента на бойна готовност на подразделенията от ЗРВ.

Представени са въпросите по същността, съдържанието и ресурсите на отбранителната противовъздушна операция, както и бойните редове на формированията от зенитноракетните войски. При обосновката на въпросите за системата на зенитноракетния огън е представена регионалната система, която има приложение в съвременните условия и бойното използване на формированията от Българската армия.

CoverLubenDimitrov212

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА ЛОГИСТИЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Автор: Подполковник д-р Любен Димитров и подполковник Илиян Стефанов от катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

В учебното пособие са изложени основните въпроси, отнасящи се до планирането и управлението на логистичното осигуряване в операциите. То е предназначено за офицерите слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски”, специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативните и тактическите формирования”, но може да се ползва от всички интересуващи се от проблемите на управлението на логистичното осигуряване в операциите.

Предназначено е да послужи и за основа на по-нататъшна работа и последващо развитие както на теорията на управление на логистичното осигуряване, така и на съдържанието и формата на разглежданите документи.

CoverCalchev212

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ОПЕРАЦИИТЕ

Автор: Полковник доц. д-р Камен Калчев от катедра „Комуникационни и информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Учебникът е предназначен за слушателите и специализантите от специалността „Организация и управление на комуникационните и информационните системи в оперативните и тактическите формирования”. Подходящ е за подготовка и провеждане на теоретични и практически занятия по дисциплините „Организация и управление на КИС в ОТФ” и защита на комуникационните и информационните системи”. Учебникът е полезен и за слушателите, студентите, докторантите и преподавателите, които се интересуват от проблемите на организацията и управлението на военни комуникационно-информационни системи.

Материалът надхвърля по обем предвидения в теоретичните и практическите занятия на посочените учебни дисциплини, за да бъде максимално полезен при решаване на реални учебни и изследователски задачи. Основните му цели са две – да създаде теоретична основа чрез въвеждането на единна терминология, подходи и формализми, опирайки се на публикуван опит и съществуващи стандарти; да се представят систематизирано знанията, позволяващи на длъжностните лица успешно да реализират процесите на анализ, вземане на решение и планиране при управлението на КИС в бойна среда.

Обхванати са преди всичко процесите, свързани с анализ на обстановката, оценка на риска и оценка на ефективността при вземането на решение, планиране на КИП, както и съвременното виждане за изграждане на системата за защита на КИС.

knigiva

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДДРЪЖКАТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ

Автор: Полковник доц. д-р Мирослав Димитров от катедра „Логистика” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Учебникът е разработен в съответствие с тематиката, изучавана от слушателите по специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и тактическите формирования” в модули „Планиране на снабдяването с материални средства в мирно време” и „Поддръжка на техниката, въоръжението и бойните припаси” на задължителната учебна дисциплина „Логистично осигуряване на мирновременната дейност на въоръжените сили” и в избираемата учебна дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси”.

Учебникът може да бъде полезен за обучението на специализантите от курсовете за длъжностна квалификация „Организация на експлоатацията на въоръжението и бойните припаси в логистичните части и съединения от Българската армия” и „Организация на поддръжката на бойните припаси и въоръжението в съединението”.

Задълбоченото и систематизирано излагане на разглежданите теми способства учебникът да представлява интерес за читателите по въпросите на организацията и планирането на поддръжката на въоръжението и бойните припаси.

Изданието съдържа 182 страници и е онагледено с таблици и диаграми.

NikolajPenev1shad copy

СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Автор: доц. д-р Николай Пенев от катедра „Комуникационни и информационни системи” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Книгата разглежда основните видове телекомуникационни мрежи в зависимост от използваните в тях технологии за пренасяне и разпределяне на информацията. Специално място е отделено на стандартните интерфейси и протоколи, осигуряващи съвместимостта на данните и сигнализацията. Обърнато е внимание на концепцията за изграждане на мрежи от следващо поколение NGN, както и на комуникационните технологии, свързани с тази концепция. Разгледани са и развиващите се технологии, каквито са безжичните мрежи от четвърто поколение 4G и оптичните комутатори. Книгата съдържа информация за стандартни мрежови решения, услуги, комутатори, абонатни линии, устройства и интерфейси, които представляват интерес за потребителите и операторите на комуникационни мрежи.

Изданието може да бъде полезно за слушателите и студентите от Военна академия „Г. С. Раковски” по учебните дисциплини „Комуникационна и информационна съвместимост на военните и гражданските системи и мрежи”, „Комуникационни системи и технологии в сигурността и отбраната”, „Съвременни комуникационни технологии” и „Цифрови комуникационни мрежи и системи”, както и за студенти по сродни учебни дисциплини, които се изучават във висшите училища по специалностите „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии” и др.

Книгата съдържа 326 страници и е допълнена с подходящи онагледяващи таблици, снимки и диаграми.

Bezopasni2 copy

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Автори: подполковник Георги Дянков; Илиян Стефанов, подполковник доц. д-р Мирослав Димитров, доц. д-р Николай Колев, полковник   д-р Стефан Узунов, доц. д-р Тодор Петков.

Теорията за осигуряване на безопасни условия на труд се изучава във Военна академия „Г. С. Раковски” от есента на 2007 г., когато е включена в новите учебни програми като избираема учебна дисциплина в магистърските специалности „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативните и тактическите формирования” и „Логистика на сигурността и отбраната”.

Учебният материал е групиран в шест основни раздела:

  • здравословни и безопасни условия на труд – общи положения;

  • контролна дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  • оценка на риска и минимални изисквания за осигуряване на         здравословни и безопасни условия на труд;

  • организационни аспекти на трудовата дисциплина;

  • стандарти на световното обединение на националните органи по стандартизация и ролята им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  • здравословни и безопасни условия на труд в специфична среда.

Изданието включва 248 страници и е онагледено с таблици и диаграми.

SpravochnikREB copy

СПРАВОЧНИК НА СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА

Автори: Анатоли Атанасов, Благой Благоев.

Справочникът има за цел да запознае читателя с класификацията на типовете радиосмутители на клетъчни комуникации и техните тактико-технически характеристики. Представени са 249 системи за електронна война на български, израелски, чешки, китайски, германски, американски, украински, руски и турски фирми и износители на специална продукция. Изделията са от края на ХХ век, а техническите им решения и технологията на производството са в основата на днешните средства, както и на най-съвременните системи в областта на електронната война. Основният акцент е поставен върху тактико-техническите данни.

В Справочника е използвана некласифицирана информация, посочена от фирмите производители в открити източници – брошури, интернет сайтове и каталози. Изданието съдържа богат снимков материал и може да се използва при обучение, планиране на електронна война (само от оторизирани институции), маркетингови изследвания и оценки на такъв тип средства и изделия.

Книгата съдържа 224 страници, онагледена е с таблици, снимки и диаграми.

ianci176 copy

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА МНОГОНАЦИОНАЛНОСТТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ

Капитан I р. доцент доктор с.н. Янцислав Янакиев
Генерал майор Съби Събев

Книгата е посветена на усъвършенстването на подготовката на българските военнослужещи за участие в многонационални военни операции, както и на възможните подходи за подобряване на обучението им за работа в многонационална и мултикултурна среда.

Първата глава на студията е „Международен и национален опит в изследване на културните и организационните предизвикателства при участие в многонационални военни операции.”

В нея са анализирани редица постоянни и временни многонационални формирования, очертани са някои основни предизвикателства при работа в многонационална среда и ролята на културните фактори при провеждането на военни мисии и операции, както и тяхното значение за ефективността им.

Във втората глава на студията – „Фактори, влияещи върху ефективността на работа на военнослужещите в многонационална и мултикултурна среда”,са анализирани организационните и културните бариери пред адаптивността на военнослужещите при работа в многонационални и коалиционни военни операции.

Третата глава на студията е „Методика за оценка на факторите, влияещи върху работата на военнослужещите в екип в коалиционна среда” и представя резултати от процеса на разработване и валидиране на методиката по време на съвместното българо-американско учение през 2009 г. на полигон „Ново село”.

Разработената Методика би била полезна за подобряване обучението на българските военнослужещи за работа в многонационална и мултикултурна среда в няколко направления, които са подробно развити в публикацията. Ще посочим само, че нейното прилагане може да подпомогне разработването и използването в бъдеще на метод за оценяване готовността на националните контингенти за ефективно коалиционно сътрудничество преди началото на мисията, за идентифициране на основните проблемни области и фокусиране на обучението за преодоляване на установените слабости.

Четвъртата глава е „Подобряване на културната адаптивност на българските военнослужещи при участие в многонационални операции – нови подходи в обучението”. Тя представя един съвременен подход за обучение на военнослужещите за работа в многонационална и мултикултурна среда, който се базира на използването на мултимедиен продукт GlobeSmart® Commander. Той се основава на идеята, че чрез усъвършенстване обучението на военнослужещите в култура на общуване, разбирайки културните и индивидуалните различия в екипа, ще се развие способността им за вярно усещане и оценяване на ситуацията в съвременните военни операции.
Книгата е предназначена за широк кръг изследователи и експерти по проблемите на междукултурните взаимодействия при работа в многонационални коалиционни операции и мисии, както и за призваните да вземат управлен-ски решения в областта на сигурността и отбраната.

bogdanov_cover176

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ

Васил Тотев
Борис Богданов

Желанието на авторите е да се представят само западното разбиране и мислене за въоръжената борба и конкретно за войната, както и да се разберат основните стратегически, оперативни и дори тактически понятия и концепции. Те са базата на съвременните съвместни доктрини на НАТО и Въоръжените сили на САЩ. Необходимо е да се познава основното им предназначение, което дава възможност на многобройните участници в съвременните конфликти да говорят и да се разбират на един „език”, което означава да са оперативно съвместими.

Авторите не са имали за цел да сравняват понятията, моделите, концепциите на западната военна наука с руската, китайската или други школи. Те по-скоро смятат, че тези теоретични и научни школи имат своите достойнства, специфика и особености и че основното им предназначение е като на западната школа – установяване на общ „език” и разбиране за ситуацията или средата на всички равнища, за постигане на синхронизация, макар да прилагат други начини и да боравят с малко по-различна терминология и схващания.

Използваната литература почти изцяло е добита по електронен път, чрез изследване на много публикации в интернет.

VoennaPsihologia copy

ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ И ЛИДЕРСТВО
(ВТОРА ЧАСТ)

Автор: Колектив.

Втората част на сборника „Военна психология и лидерство” съдържа гледни точки в различни области на военната психология на преподаватели от катедра „Лидерство” във Военна академия „Г. С. Раковски” и на водещи учени и изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охрид-ски”, Института по психология на БАН, Военномедицинската академия и Щаба по подготовката на Сухопътните войски.

Предназначен е да подпомогне слушателите, студентите и специализантите от Военната академия при усвояване на учебните дисциплини „Стратегическо лидерство” и „Военна психология и лидерство”. Материалите не съдържат рецепти за поведение, а по-скоро дават определени насоки за разбиране на изследваните проблеми. В отделни статии авторите са акцентирали върху чисто военни аспекти, в други умишлено е търсено обобщаване на концептите, така че разбирането им да бъде приложимо както във военната организация, така и извън нея.

Книгата включва 163 страници, онагледена е с таблици и диаграми.

SocialnoPsihologicheski copy

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ВОЙНСКИЯ ТРУД

Автор: Иван Бонев.

Монографията систематизира теоретични схващания за удовлетвореността от воинския труд. В нея е адаптирана съвременна методика за оценяването ? при военнослужещи от Българската армия. Създаден е комплекс от методики за изследване влиянието на социалната среда върху удовлетворе- ността от труда. Установено е влиянието на социодемографските фактори звание, длъжност, прослужено време, ранг на поделението, месечен доход и възраст върху удовлетвореността от труда. Констатирано е основното влияние на характеристики на работната и семейната среда върху удовлетвореността от труда. Предложено е тя да се повишава чрез модифициране на социалната среда, което да залегне като подход за усъвършенстване лидерската роля на военнослужещите.

Изследването е първа стъпка в изучаването на проблема за влиянието на динамичната социална среда върху удовлетвореността от труда при военнослужещи от Българската армия. Поставената тема дава насока за бъдещи по-обстойни и целенасочени проучвания.

Използвани са 158 литературни източника – предимно от съвременни автори, като от тях 135 на английски език.

Монографията включва 100 страници, онагледена е с таблици, графики и диаграми.

Valkov176 copy

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ

Планиране и програмно управление на ресурсите

Подполковник доц. д-р Иван Вълков

Монографията „Трансформация на отбранителните способности. Планиране и програмно управление на ресурсите” разглежда планирането и изграждането на съвременните въоръжени сили на страната в динамично променящата се стратегическа среда за сигурност и в контекста на поетите ангажименти по колективната отбрана, които изискват както изграждане на адекватни отбранителни способности, оперативно съвместими със силите на съюзниците, така и ефективно и ефикасно използване на ограничените ресурси.

В книгата се представят теоретичните подходи за планиране на отбраната и се систематизират съществуващите концепции и модели за планиране на развитието на необходимите оперативни способности на въоръжените сили. Разкриват се процедурите и актуалните проблеми при прилагането на Системата за управление развитието на въоръжените сили и нейните подсистеми, като се подчертава интегриращата роля на българската система за планиране и програмно управление на ресурсите – Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана. Специално внимание е отделено на бюджетирането за способности, като са разгледани достатъчно подробно фазите, процесите и документите на бюджетната процедура за разработването на проект на бюджет на Министерството на отбраната. За написването на този труд са ползвани редица теоретични разработки на чуждестранни и наши автори и изследователски колективи, както и мнения и становища на експертни и ръководни кадри в областта на планирането, програмирането и бюджетирането на отбраната. Голяма част от документите са намерени с ползването на интернет търсачки, като посочените сайтове са посещавани по различно време през 2008 и 2009 г. Всички използвани източници са с открита информация. Разработката се използва при обучението по мениджмънт на сигурността и отбраната тъй като съответства на съдържанието на основните учебни модули. Тя може също така да бъде полезна и при решаването на практически проблеми.
Авторът на книгата подполковник доц. д-р Иван Вълков е доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Георги  Стойков Раковски”.

Angelov2 copy

Външна среда на мениджмънта на човешките ресурси

Доц. д-р Павел Ангелов

Монографията „Външна среда на мениджмънта на човешките ресурси” е вторият труд от поредица, посветена на мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана. Анализът на външната среда е изходен процес за стратегическия мениджмънт на човешките ресурси в организацията. Характеризирането на външната среда се е разглежда като основа на определянето на мисията, разработването на стратегиите  на поведение на организацията в определена външна среда.

Прекомерното фокусиране върху вътрешните особености и механизми не е продуктивно както за организациите за сигурност и отбрана, така и за гражданското общество. Съвременните граждани изпитват необходимост от ясна представа за обществената, икономическата среда.

Условията на външната среда непрекъснато се изменят и развиват и това налага организациите непрекъснато да се адаптират към тях. Първото условие за успешна адаптация е изучаването на промените. Връзката на организацията с външната среда се осъществява посредством взаимодействие с други организации (конкуренти, потребители, посредници и т.н.), които имат собствени интереси и цели, често несъвместими или противоположни с целите на организацията.

В монографията се акцентира върху характеристиката и въздействието на външната среда върху мениджмънта на човешките ресурси в организацията; пазара на работната сила; значението на икономическия растеж, образованието и здравеопазването за развитието на човешките ресурси.

Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Angelov3 copy

Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси

Доц. д-р Павел Ангелов

Монографията „Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси” е първи труд от поредица, написана с убеждението, че интензивните отношения между организациите в сектора за сигурност и отбрана и гражданското общество може да доведат до издигане на равнището и качеството на създаваните публично благо сигурност и отбрана. Авторският подход при разработването на темата е от общото към частното в теорията и управленската практика в различни капиталистически култури. Предназначението на поредицата е на основа на постижения в теорията и целенасочени търсения да се осмислят, разкрият и предложат съвременни аспекти, идеи и познания за мениджмънта на човешките ресурси в организациите за сигурност и отбрана. Например в съдържателно отношение е направен опит да се аргументира значението на капиталистическата култура за мениджмънта.

Ако читателят се замисли върху някоя от формулировките или идеите в монографията, най-добре е да продължи по-нататък. Тогава ще научи нещо ново, ще погледне по различен начин на проблемите и ще се убеди, че например членовете на гражданското общество участват в управлението и всички ние сме творци и отговорни не само за собственото си битие, а и за публичното благо сигурност и отбрана. В този смисъл е естествено желанието за участие в дискусии, като всякакви аргументирани възражения, разсъждения и мнения на специалистите и любознателните читатели ще бъдат посрещнати с благодарност.

Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Angelov1

Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана

Доц. д-р Павел Ангелов

Монографията „Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана” въвежда към съответната актуална и сложна област.

Развитието на гражданското общество в началото на ХХІ век, глобализирането и усложняването на заплахите и рисковете за националната сигурност увеличават изискванията пред мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана. В този контекст съществено важен се оказва проблемът за същинското развитие на човека, който е не само обект и субект на мениджмънта, но и мярка и смисъл в управленските усилия в сложната среда за сигурност. Научната актуалност в областта на мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана има основания в обществения интерес, както и в значителните промени в средата за сигурност и развитието на гражданското общество, което налага дискусии, теоретично осмисляне и разработване на съответните предложения за обществената практика.

Традиционните управленски практики и решения в областта на националната сигурност и отбрана са подложени на изпитанията на съвременните проблеми. Днешното състояние на възгледите за управлението на хората в сигурността и отбраната все още е силно повлияно от противопоставянето в епохата на студената война. Унификацията и „униформеното” мислене в армията и полицията, затвореността и прекомерното вглъбяване в особеностите на „силовите” организации извън контекста на нуждите на обществото започват да отстъпват на „отвореността” към потребностите от сигурност и отбрана на обществото, адаптивността към променящите се условия в средата за сигурност, творчеството и споделянето на властта чрез професионализма и мотивацията на членовете на персонала.

В монографията се акцентира върху необходимостта от стратегия за публичния продукт сигурност и отбрана, концепция за човешките ресурси в стратегическия мениджмънт, взаимодействие на човека с организацията.

Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

PolkBahchevanov-m copy

Мисията на книгата е да осигури в достъпна форма необходимите основни знания за запознаване със системата за национална сигурност в Република България. Разгледани са както главните държавни институции в съответствие с Конституцията, така и най-важните функции, провеждани от държавните институции и съответните оперативни компоненти за гарантиране националната сигурност.

Liderstvo copy

ЛИДЕРСТВО В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Настоящият сборник е сред първите опити да се дискутират актуалните проблеми на военното лидерство в Българската армия. В основата му са презентациите, изнесени на Първата международна изследователска работна среща “Лидерство в многонационални операции”, проведена на 25–26 ноември 2004 г. във Военна академия “Г. С. Раковски”.

IvanSimeonov copy

Автор: проф. Иван Методиев Симеонов.

Стратегиите са базови предпоставки за постигане на сложни об-щественозначими цели. Стратегиите и стратегическият подход предопределят изхода и сбъдването на най-важните исторически и съв-ременни събития.

Знанието в областта на стратегиите и в стратегическото изкуство поддържа интереса сред учените и специалистите и постоянно е обект на човешкото познание.

Независимо от хилядолетната си история и богатата палитра от стратегически шедьоври и днес липсва единно виждане за същността и съдържанието на стратегията като самостоятелна теоретично-приложна дисциплина. Целта на тази книга е да предложи един от възможните възгледи за стратегиите и стратегическото ръководство на сигурността в държавата.

Книгата е с ISBN 978-954-9348-15-6, съдържа 105 страници, онагледена е с таблици и диаграми.

IvoMarinov copy

Автор: полк. доц. д-р Иво Маринов.

Динамичните процеси на промени в сферата на сигурността през последните десетилетия предизвикват редица положителни явления и тенденции, но в същото време поставят и нови изисквания пред сило-вите структури на държавите. Новата среда за сигурност съдържа нови задачи, определя нови функции и изисква от въоръжените сили нова организация и структура.

В този аспект са и разискваните проблеми в учебника. Авторът анализира тероризма в съвременния свят, като разгледа същността, определенията и характеристиките му, видовете тероризъм и етапите в развитието му, целите, способите формите и тактическите му прийоми. Обърнато е внимание на инструментите на тероризма и неговите основни обекти – средства и методи, оръжията за терористична дейност, но най-вече новите видове оръжия. Засегнати са основните аспекти на стратегията за борбата с тероризма с военни средства – нивата, принципите и правилата за това.

Отделено е и необходимото място на операциите за поддържане на мира, основно на въпросите за видовете и характерните им черти, задачите, критериите за успех и принципите, прилагани в тях. Засегнати са проблемите по планиране използването на въоръжени формирования в борбата срещу тероризма и в операции за поддържане на мира. Подробно е разгледан модел на процеса на вземане на военно решение.

Книгата е с ISBN 978-954-9348-15-6, съдържа 105 страници, онагледена е с таблици и диаграми.

DimitarNedewski2 copy

Автор: подполковник д-р Димитър Недевски.

Учебникът се състои от две части и е предназначен за слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски”. При разработването му са използвани основни документи на НАТО, регламентиращи организирането и провеждането на мероприятия за ЯХБЗ в операциите на многонационални съвместни оперативни сили (МСОС).

Разгледани са актуални аспекти на ядрената, химическата и биологичната защита, процесите на предупреждение и докладване за радиационни, химически и биологични рискове. Тези въпроси са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „ЯХБЗ на войските в боя и операциите”, „Тактика на войските за ЯХБЗ”, „Изясняване и оценка на ЯХБ обстановка”. Може да се ползва за разширяване знанията на специалистите от войските за ЯХБЗ по проблемите на планирането и осъществяването на мероприятията за ЯХБЗ в операциите на МСОС.

В първата част на учебника е разгледана вероятната ЯХБ обстановка, която може да бъде създадена при провеждане на операции на МСОС и свързаните с нея рискове за войските. Разкрити са същността и организацията на защитата и спецификата при осъществяване на меро-приятията за ЯХБЗ. Очертани са основните насоки за действие на командирите при ниски степени на радиация и за изграждане на способности за ЯХБЗ в операции на МСОС.

Книгата съдържа 176 страници, богато онагледена е с цветни и черно-бели фотоси, графики и таблици.

NikolaiNikolow copy

Автор: Николай Николов.

Николай Николов е главен асистент в катедра „ВВС и ПВО”, ле-тец първи клас, летял 12 години на един от най-сполучливите ударни самолети от трето поколение – изтребител-бом-бардировач МиГ-23БН. Авторът има богат практически опит при изпълнение на полети за поразяването на земни и морски обекти с различни авиационни средства.

За разработването на учебника са използвани материали, публикувани в наши и чуждестранни явни печатни и електронни издания.

Учебникът е предназначен за обучаваните от всички факултети на ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Книгата включва 197 страници, богато онагледена е с цветни и черно-бели фотоси, графики и таблици.

GeorgiGeorgiew copy

Автор: майор д-р Георги Георгиев.

Учебникът е предназначен за обучение на студенти и слушатели във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” по учебната дисциплина „Рискове и заплахи за населението и ин-фраструктурата”, както и за специализирани курсове за под-готовка на специалисти за защита н критичната инфра-структура, за изпълнение на функционалните задължения на различни длъжности в кризисни щабове и др.

Основната цел е да даде необходимите знания и умения по въпросите на природните рискове и заплахи за населението и инфраструктурата, да се създадат необходимите основни теоретични знания за защитата на населението и националното стопанство при заплаха или възникване на природни бедствия и катастрофи и да се създадат необходимите основни управленски компетенции, технологии и умения за работа в органите на Националната система за управление при бедствия на централно и териториално равнище.

Систематизацията на описаните въпроси ще даде знания на обучаемите, които ще се прилагат в практическото отработване в хода на практическите занятия, организирани и провеждани в Академията.

Учебникът е от 173 страници, богато е онагледен с цветни и черно-бели фотоси, графики и таблици.

VesiAleksandrova copy

Автор: д-р Веселина Александрова.

Учебното пособие е предназначено за осигуряване на дисциплината „Военна история”, изучавана от слушателите от специалност „Организация и управление на КИС в оперативните и тактическите формирования”. То може да се ползва и от всички, които желаят да се запознаят с въпросите, свързани с историческото развитие на поуките от практиката във военното дело, както и с прилагането на възможностите на информационните технологии и системи в тях.

Пособието е структурирано в три глави, увод, заключение, приложения и литературни източници. Разгледани са историческото развитие на поуките от практиката в Българската армия и в други армии, както и информационните технологии, прилагани в областта на поуките от практиката във военното дело. Посочени са информационни ресурси, свързани с поуките от практиката, за практическа работа в глобалната информационна мрежа интернет. Наред с това в синтезиран вид са предложени поуки от практиката от участието на формирования от Българската армия в различни мисии.

Пособието има 122 страници, съдържа приложения, графики и таблици.

AktualniProblemiNaSigurnostta copy

Автор: колектив.

Изследването на проблемите на сигурността, на целия спектър от въпроси, включващ националната и международната сигурност, на различните техни аспекти и сложна взаимозависимост винаги ще бъде предизвикателство за занимаващите се с изучаването и анализирането на сигурността. Ето защо преподаватели от катедра „Национална и международна сигурност” във Военната академия се ангажираха с допълнително осветляване на важни страни от тази многообразна тема-тика.

Сборникът е плод на усилията на тези преподаватели, както и на експерти по проблемите на сигурността, участващи в осъществяването на магистърските програми във факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Авторският екип преследва две основни цели. Преди всичко изданието трябва да подпомогне учебния процес и подготовката на слушателите и студентите в Академията, на обучаващите се в системата на висшето военно образование и частите на Българската армия. Публикуваните разработки ще бъдат полезно четиво и за по-широка аудитория, интересуваща се от въпросите на сигурността. На втори план преподавателите от катедрата смятат, че с изданието може да се постави добро начало и да се създаде традиция автори от катедрата периодично да разработват подобни сборници.

Подходът при подбора на темите и тяхното подреждане е съобразен с модела на преход от теоретичното знание към практическата реализация, от общото към частното.

Сборникът е с ISBN 978-954-9348-13-2 и съдържа 204 страници.

AtDjapunov copy

Автори: доц. д-р Атанас Джапунов и полковник доц. д-р Бранимир Жеков от Института за перспективни изследвания за отбраната при Военна академия „Г. С. Раковски”.

В книгата е разгледан световният и този на НАТО опит при управлението на реализацията и качеството на проектите по отбранителна аквизиция и от всякакъв друг вид. Посочени са базови стандартизационни документи – международни стандарти, стандартизационни споразумения и съюзни публикации на НАТО, национални стандарти, методологии и модели, получили международно признание и приложение, в които са описани подлежащите на управление процеси, типични за повечето проекти.

Разгледани са основните специфични особености на проектите по отбранителна аквизиция и на техните продукти, заложени в стандартизационните споразумения и съюзните публикации на НАТО, както и в съответните национални военни стандарти. Особено внимание е обърнато на създаването на ефективна и ефикасна система за управление на качеството на проектите, която осигурява непрекъснато управление на техните специфични процеси.

Предлаганият материал може да се използва и като учебно пособие за нуждите на слушателите и студентите, изучаващи дисциплините „Управление на проекти”, „Основи на отбранителната аквизиция” и „Мениджмънт на сигурността и отбраната”.

Книгата съдържа 203 страници, онагледена е с таблици, фигури и диаграми.

DimitarNedevski copy

Автор: подполковник доц. д-р Димитър Недевски от катедра „Бойно осигуряване” на факултет „Командно-щабен” при Военна академия „Г. С. Раковски”.

Учебникът е предназначен за всички категории обучаеми във Военната академия. При написването му са използвани основни регламентиращи документи и разработки на министерствата и ведомствата, свързани с контрола над състоянието на околната среда, прогнозирането на природни бедствия и техногенни аварии и ликвидирането на последствия от тях.

Анлизирани са основни моменти на защитата на населението и инфраструктурата, породени от настъпилите промени в рисковата среда. Те са свързани с развитието на природни процеси, специфични реформи в икономиката, политическо устройство, интеграцията на България в НАТО и ЕС, както и с разрастването на международния тероризъм и организираната престъпност.

Разгледаната тематика е залегнала в съдържанието на учебните дисциплини „Управление при кризи и участие на Българската армия в операции в отговор на бедствия”, „Защита на населението и националното стопанство в извънредни ситуации”, „Рискове и заплахи за населението и критичната инфраструктура” и „Управление при извънредни ситуации”.

Развити са насоките за изграждане на национална система за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии, като тя е разгледана в комуникационен, информационен и интегративен аспект.

Книгата съдържа 182 страници, онагледена е с много таблици, фигури и диаграми.