21 юли

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ обявява прием по магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ през учебната 2017 / 2018 година. Тя е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с протокол №8 от 22.05.2017 г.
Магистърската програма е разработена с цел подготовка на специалисти, притежаващи висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“) чрез усвояване на знания и развиване на умения и компетентности, необходими в работата на психолога от сектора за сигурност и отбрана. Подготовката по специалността се основава на съвременните схващания за ефективно управление на психологическото осигуряване и психологическата подготовка в структурите за национална сигурност и отбрана.
Обучението по специалността е изградено върху богата теоретична база и обобщаване на добрите практики в НАТО в областта на военната психология, както и върху съвременните теоретични и функционални постижения на науката психология. Обучението следва модела на компетентностно и проблемно ориентирания подход, като по този начин осигурява фундаментални знания, обвързани с приложимостта им в практиката и подпомага професионалното профилиране на магистрите психолози.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.
С придобитите знания, умения и компетентности успешно изпълнилите учебния план магистри могат да заемат длъжности в сектора за сигурност и отбрана, изискващи специализирана подготовка в областта на психологията.
Обучаващо звено е катедра „Психология и лидерство“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“.
Обучението на студенти ще започне от учебната 2017/2018 година – в задочна форма, с две години срок на обучение (4 семестъра).
Срок за подаване на документи – до 18 септември 2017 г.
Срок за записване – от 25 до 28 септември 2017 г.