18 юли

Plakat-06-07-2018

На 17.07.2018 г. в зала „Тържествена“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) пред научно жури, председателствано от ректора на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев, се проведе публичната защита на дисертационния труд на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов на тема „Концептуален модел на системата държавност – сигурност“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.
Сред присъстващите на публичната защита бяха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, посланикът на Азербайджан Н.Пр. Наргиз Гурбанова, заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, ректори на висши училища, командири на военни формирования, кметове на общини и представители на академичната общност от Военната академия.
По време на защитата, която премина на високо научно и професионално ниво,  бяха зададени много въпроси, на които генерал-майор Ангелов отговори изчерпателно. Бяха изказани мнения и становища за значимостта на дисертационния труд. На генерал-майор Груди Ангелов му бе присвоена образователната и научна степен „доктор“.

Научните интереси на генерал-майор  Ангелов датират от 1996 г. и са свързани с участието му в разработването и представянето на основния доклад на слушателската научна конференция във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Участвал е с доклади в Годишната международна научна конференция на Военната академия и в научните конференции на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“ през 2017 и 2018 г.
В научнопубликационната му дейност присъстват теми, като „Кибервойна – аспекти на сигурността при управлението на силите и оръжията“, „Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“, „Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ“, „Базова концепция за националната мощ“, „Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война“ и др., публикувани в сп. „Българска военна мисъл“, сп. „Военен журнал”, Годишника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и др.