Поръчка Публикувана Номер АОП
Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 24.11.2017 00063-2017-0006
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 05.12.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 16.11.2017
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 07.08.2017 00063-2017-0004
Подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на щаба и киносалон 09.08.2017 00063-2017-0005
Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 28.06.2017 00063-2017-0003
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 01.06.2017 00063-2017-0001
Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, охрана със СОТ и пропускателна дейност в имот – публична държавна собственост, в управление на военна академия „Г. С. Раковски” 20.10.2016
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 27.06.2017 00063-2017-002
Извършване на строително-монтажни и демонтажни работи за подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на Щаба и Киносалона на ВА „Г. С. Раковски“ и присъединяването им към захранващия паропровод и вътрешната топлопреносна мрежа на двете сгради 19.06.2017
Доставка и монтаж на интегрирана система за физическа сигурност на Военна академия „Г. С. Раковски“ 29.03.2017
Доставка на настолни компютри, многофункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивна дъска за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски” 18.01.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 16.12.2016
Изграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на сграда – щаб, КTП – юг, КПП – запад, гараж и вход от Държавна комисия по сигурността на информацията 22.11.2016
Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строително-монтажните работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски“ 12.10.2016
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 21.09.2016
Дейности по изваждане на паметника на бомбиера в района на Военна академия „Г. С. Раковски” 01.09.2016
Доставка на офис оборудване за зала във Военна академия „Г. С. Раковски” 03.08.2016

 

Профил на купувача – архив I

Профил на купувача – архив II