БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

Академична библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски” е универсална библиотека, чиято главна цел е библиотечното и информационно обслужване във връзка с подготовка на висококвалифицирани кадри за въоръжените сили на страната и цивилни кадри в областта на националната сигурност и логистиката. Тя е наследник на библиотеката на Военното на Негово Величество училище. В нея се съхраняват уникални книги – дарения от цар Борис III. В сегашния си вид библиотеката съществува от 1946 г.

Академична библиотека разполага с богат фонд от научна, техническа и военнотехническа (Технически фонд), научно-популярна и художествена литература (Основен фонд), разнообразни български и чужди енциклопедии и справочници, дисертации и дипломни работи, лекционен фонд, специализирани издания в областта на военното дело (Уставен фонд) и обществените науки, както и с разнообразни системи за изучаване на чужди езици (Учебен фонд) и фонд „Електронни носители”. Част от голямото книжно богатство на библиотеката са специализираните български и чуждестранни периодични издания, поредицата представителни издания на видовете въоръжени сили. В Академична библиотека се съхраняват книги и периодични издания на български и чужди езици, тематично свързани с историята и военната история в частност. С богатството и пълнотата на фондовете си тя представлява архив на българската военноисторическа книжнина и извор на знания с национално значение. Многообразните библиотечни колекции са обособени в Основен документален фонд – книги и периодични издания, и Специални документални фондове – картографски и графични издания, непубликувани документи (ръкописи) и др. В Основния документален фонд на библиотеката се съхраняват трудове на видни български и чужди военачалници, военни историци и теоретици, както и историите на съединенията и обединенията на българската войска. Към този фонд принадлежи и една от ценните сбирки от служебна литература на Военното министерство – от създаването му през 1878 г. до наши дни: укази, закони, заповеди и циркуляри по Военното ведомство, правилници, наставления и др. Наистина уникален с голямата си научна и историческа стойност е обособеният фонд “Староруска литература”. В него са събрани изданията на военни кореспонденти и участници в Руско-турската война от 1877–1878 г., излезли от печат в хода и в близките години след приключване на военните действия. В Специалните документални фондове най-съществено място заема сбирката от непубликувани документи (ръкописи), която съдържа мемоари, спомени и дневници на видни строители и военачалници на българската войска, документи и материали от чуждестранни военни архиви, трудове на пълководци, участвали във войните срещу България през ХХ век. Добре комплектуван е и фондът от графични и картографски издания.

Днес фондът на библиотеката наброява над 260 000 библиотечни единици. Той е изцяло обновен благодарение на даренията от различни издателства и участието на библиотеката в проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

През 2004 г. започва дигитализацията на книжния фонд на Академична библиотека, като първоначално се сканират и предоставят на читателите в PDF-формат най-търсените учебни материали за нуждите на дистанционното обучение в Академията. По-късно започва дигитализирането на редките и ценни книги от библиотечния фонд. Към 01.06.2017 г. библиотеката разполага със 110 дигитални копия от най-ценните си и уникални книги.

С архивното си наследство и многообразието на фондовете Академична библиотека е основно информационно звено в структурата на Военна академия и на сродните библиотеки от системата на МО, мост между традиция и бъдеще.