Военна академия „Георги Стойков Раковски“

ВОЕНЕН ЖУРНАЛ

ISSN 2534-8388

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“

 

За публикуване в сп. „Военен журнал“ се приемат статии до 25 стандартни страници (30 реда по 60 знака). Те трябва да са на електронен носител във формати Word 97-2003 (Document, Times New Roman, Font Size 12) и PDF, както и разпечатани в един екземпляр. В изключителни случаи авторите могат да участват и с втора статия в броя, но само в съавторство.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи на български и английски език (Font Size 10). Заглавието и името на автора (авторите) също трябва да бъдат дадени на английски. В края на статията да има информация за контакти с автора, както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Таблиците и фигурите да не са сканирани и да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). То се извършва според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език от 2012 г. Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници. Библиографията на български език да бъде транслитерирана на латиница (виж с. 37 от правописния речник).

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието. Редакцията не връща ръкописи и не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.